Projektas Nr. TSP-276

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

 

2020 m. gruodžio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2020 m. lapkričio 18 d. raštą Nr. SD-2566(1.6E) „Dėl Turto (nešiojamųjų kompiuterių) perdavimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Sutikti perimti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą, nurodytą šio sprendimo priede.

2. Perėmus Savivaldybės nuosavybėn  turtą, jį perduoti  mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal šio sprendimo priedą.

3. Įgalioti  Savivaldybės administracijos direktorių  Savivaldybės vardu pasirašyti sprendimo priede punkte nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktus:

3.1. su Nacionaline švietimo agentūra;

3.2. su Savivaldybės mokyklomis.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas 

Mažvydas Šalkauskas