Projektas Nr. TSP-302

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARNYBINIO NUSIŽENGIMO

 

2020 m. gruodžio    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsniu, Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 nutarimo Nr. 1390 redakcija), 14 ir 17 punktais ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės mero 2020 m. rugsėjo 15 d. potvarkiu Nr. MP-59 „Dėl komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo“ sudarytos  komisijos 2020 m. gruodžio 1 d. parengtą  Išvadą Nr. PTN-71(6.12), Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovė – Savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė tarnybinio nusižengimo nepadarė.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

Parengė

Vidaus administravimo skyriaus vedėja

Daiva Aleksandravičienė