Projektas

Nr. XIIIP-4501(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠVIETIMO ĮSTATYMO Nr. I-1489 44
straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Savivaldybės taryba neformaliojo švietimo mokyklas (biudžetines įstaigas) reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savarankiškai, bendrojo ugdymo mokyklas (biudžetines įstaigas)  – vadovaudamasi Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, pagalbos įstaigas (biudžetines įstaigas) – Vyriausybės nustatytais pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais. Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklos (viešosios įstaigos) reorganizuojamos, likviduojamos ar pertvarkomos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) sprendimu, bendrojo ugdymo mokyklos (viešosios įstaigos), profesinio mokymo įstaigos (viešosios įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) sprendimu vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, pagalbos įstaigos (viešosios įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) sprendimu vadovaujantis Vyriausybės nustatytais pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) dėl neformaliojo švietimo mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir švietimo pagalbos įstaigų reorganizavimo, likvidavimo, struktūros pertvarkos ar pertvarkymo raštu kreipiasi į tokios įstaigos bendruomenę ir su ja konsultuojasi teisės aktų nustatyta tvarka.  Jeigu savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimo projektas dėl reorganizavimo, likvidavimo, struktūros pertvarkos ar pertvarkymo ir po konsultacijų netenkina tos mokyklos (įstaigos) bendruomenės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sudaro komisiją tos bendruomenės kreipimuisi išnagrinėti ir siūlymams bendruomenei bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pateikti. Tokios komisijos veiklos reglamentą nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos neformaliojo švietimo mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo procedūros baigiamos atlikti pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

teikia komiteto pirmininkė                                                                              Guoda Burokienė