Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO Nr. VIII-1029 40 IR 83 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio papildymas 6 dalimi, atitinkamai keičiant sekančių straipsnio dalių numeraciją, ir jį išdėstyti taip:

 

6. Proceso šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą skundą ar prašymą, sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą arba nepagrįstai atsisakė spręsti darbo (tarnybos) ginčą neteismine tvarka, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai proceso šaliai šios patirtus nuostolius.“

 

2 straipsnis. 83 straipsnio papildymas

Pakeisti 83 straipsnio 1 dalies papildymas 7 punktu ir jį išdėstyti taip:

 

7) proceso šalis nepagrįstai atsisakė spręsti ginčą neteisminiu būdu.“

 

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Tomas Tomilinas