Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. D1-823 „DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-313 „DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS, PAGAMINTOS PRIVAČIUOSE MIŠKUOSE, GABENIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

 

2021 m.       d. Nr.      

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“, 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Apvaliosios medienos, pagamintos miškuose, gabenimo tvarkos laikymosi kontrolę vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.“

 

 

Aplinkos ministras