Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 PAKEITIMO ĮSTATYMO
NR. XII-2202 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, politines organizacijas, valstybės ir savivaldybių įmones, biudžetines įstaigas, valstybės ir savivaldybių institucijas, Lietuvos banką ir įmones, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų;

2. Pripažinti netekusia galios 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio 3 dalį.

3. Pripažinti netekusia galios 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio 4 dalį.

 

2 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnio 6 dalį.

 

3 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnį 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Paramą pagal šį įstatymą teikusios įmonės, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, ne vėliau kaip per mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos privalo nutraukti įsipareigojimus, susijusius su paramos teikimu.“

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 4 dalį.

3. Buvusią šio straipsnio 5 dalį laikyti atitinkamai 4 dalimi.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo nariai:

Agnė Bilotaitė

Ingrida Šimonytė

Gabrielius Landsbergis

Jurgis Razma

Petras Gražulis (pasirašė 2016-12-08)

Arvydas Anušauskas (pasirašė 2016-12-08)