Projektas

 

    

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  

  

 

ĮSAKYMAS  

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-382 „DĖL PRODUKCIJOS STANDARTINE VERTE IŠREIKŠTO ŽEMĖS ŪKIO VALDOS EKONOMINIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023   m.                        d.  Nr. 3D-   

Vilnius  

 

P a k e i č i u Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Į VED apskaičiavimą įtraukiami tik tie auginamų grybų plotai, iš kurių per praėjusius kalendorinius metus gautos pajamos be PVM (perskaičiuotos vienam produkcijos rūšies vienetui) buvo ne mažesnės nei Aprašo 4 priede nurodyta grybų produkcijos rūšies vieneto vertė. Tuo atveju, kai per praėjusius kalendorinius metus gautos pajamos be PVM (perskaičiuotos vienam produkcijos rūšies vienetui) mažesnės nei 4 priede nurodyta grybų produkcijos rūšies vieneto vertė, VED neskaičiuojamas“.

2. Pakeičiu 5 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Jeigu patikrų metu nustatomas plotas yra mažesnis už grybus auginančio žemės ūkio veiklos subjekto nurodytą auginamų grybų plotą, į VED apskaičiavimą įtraukiamas tik šis (patikslintas po patikrų) plotas arba šio ploto dalis, kurie tenkina Aprašo 5 priedo 2 punkte nurodytą sąlygą dėl iš grybų auginimo gautų pajamų ir yra ne mažesni kaip 100 m2.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras