Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-1005

12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2017 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Papildyti 12 straipsnio 1 dalį 19 punktu:

19) tirdamas administracinius nusižengimus ar turėdamas duomenų, kad administracinis nusižengimas yra rengiamas, daromas ar buvo padarytas, aplinkos ministro nustatyta tvarka atlikti objektų, kurių prekyba ribojama ar draudžiama aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais, kontrolinius pirkimus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2018 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

Kęstutis Mažeika

 

Aurimas Gaidžiūnas

 

Tomas Tomilinas