Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ INVESTICIJŲ PLANO

2021 METAIS FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO

IR 2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO

 

2022 m.                               d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6 punktu, Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10, 11 ir 32 punktais, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2022-01-07 raštą Nr. 45 „Dėl klausimo įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suderinti pridedamus:

1. UAB „Šiaulių vandenys“ 2021 metais faktiškai įvykdytų papildomų investicijų sąrašą.

2. UAB „Šiaulių vandenys“ 2022 metų investicijų planą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras