Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. I-722 6, 8, 18, 19 IR 221 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1.   Pripažinti netekusia galios 6 straipsnio 6 dalį.

2.   Pakeisti 6 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Teisės akto, kuriuo tvirtinami steigiamos įmonės įstatai, identifikacinis kodas Teisės aktų registre pateikiamas juridinių asmenų registrui.“

3.   Pripažinti netekusia galios 6 straipsnio 8 dalį.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priėmus sprendimą, kuriuo buvo pakeistas registro duomuo, įmonės vadovas per įstatymų nustatytus terminus juridinių asmenų registrui turi pateikti šį sprendimą patvirtinantį dokumentą ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.“

 

3 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Reorganizavimas laikomas baigtu nuo po reorganizavimo sukurtos naujos įmonės įregistravimo ar tęsiančios veiklą įmonės duomenų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos. Jeigu tęsiančių veiklą įmonių įstatai iš naujo netvirtinami, juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas pranešimas apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygos yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygose nurodytos aplinkybės. Naujai kuriamoms įmonėms įregistruoti juridinių asmenų registrui vietoj teisės akto, kuriuo steigiama įmonė, pateikiamas sprendimas dėl reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygos. Įmonė, turėjusi reorganizavime dalyvaujančios įmonės statusą, jo netenka nuo reorganizavimo pabaigos.“

 

4 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Pertvarkymas laikomas baigtu ir įmonė netenka pertvarkomos įmonės statuso nuo juridinio asmens, kuris veiks po pertvarkymo, įstatų (nuostatų) arba duomenų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.“

 

5 straipsnis. 221 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 221 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Iki sprendimo pertvarkyti įmonę į viešąją įstaigą priėmimo įmonei patikėjimo teise priklausantis įmonės turtas, kuris po pertvarkymo bus perduotas viešosios įstaigos nuosavybėn kaip įnašas nustatant (formuojant) viešosios įstaigos dalininkų kapitalą, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reguliuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Pertvarkant įmonę į viešąją įstaigą, turto vertinimo ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui.“

2.   Pakeisti 221 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytas turtas, kuris patikėjimo teise gautas po to, kai buvo priimtas sprendimas pertvarkyti įmonę į viešąją įstaigą, jeigu jis perduodamas po įmonės pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos nuosavybėn, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reguliuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turtas turi būti įvertintas iki patikslinto sprendimo pertvarkyti įmonę į viešąją įstaigą priėmimo. Pertvarkant įmonę į viešąją įstaigą, ši turto vertinimo ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui.“

3.   Pakeisti 221 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, priėmusi sprendimą pertvarkyti įmonę į viešąją įstaigą, kartu tvirtina po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos įstatus. Viešąją įstaigą įregistravus juridinių asmenų registre, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija tampa valstybės ar savivaldybės institucija, kuriai pavedama įgyvendinti valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. sausio 2 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas