Projektas Nr. TSP-40

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2019 m. kovo       d. Nr. TS-  

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 24  punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019 m. vasario 2 d. raštą Nr. SD-19-101 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Sutikti perimti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą, nurodytą šio sprendimo priede, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo priede nurodyto turto  perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras         

 

 

Parengė

 

Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis vedėjo pareigas

 

 

 

 

 

Andrius Jurėnas

 

 

 

Projektas suderintas DVS