Projektas XIIP-4137(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 13, 15 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-1887 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                         d.     Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

2. Savivaldybių institucijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas