Projektas

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKRYDŽIO PLANO IR ATVYKIMO PRANEŠIMO PATEIKIMO

 

2023 m.                  d.  Nr.  

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/666, priedo SERA.4001 dalies b punkto 4 papunkčiu, SERA.4005 dalimi, SERA.4010 dalies b punktu ir SERA.4020 dalies a punktu:

1. Nustatau:

1.1. Skrydžio planas turi būti pateikiamas prieš vykdant skrydį į draudžiamąją, ribojamąją arba pasienio zoną, siekiant palengvinti koordinavimą su atitinkamomis karinėmis tarnybomis arba kaimyninių valstybių ATS padaliniais ir išvengti orlaivio perėmimo jo atpažinimo tikslu.

1.2. Skrydžiams į draudžiamąją, ribojamąją arba pasienio zona, informaciją apie gautą leidimą skrydžio plano pateikėjas įrašo skrydžio plano “kitos informacijos” dalyje.

1.3. Skrydžio plane turi būti pateikta informacija nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 priedo SERA 4005 dalyje.

1.4. Atliekant skrydį pagal pateiktą skrydžio planą, apimantį visą skrydį arba iki paskirties aerodromo likusią skrydžio dalį, atvykimo pranešimas asmeniškai radiotelefoniniu ryšiu arba per duomenų perdavimo ryšio liniją arba, jeigu atskridimo aerodrome arba veiklos vykdymo vietoje nėra oro eismo paslaugų teikimo padalinio, telefonu kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 30 min. po nutūpimo perduodamas artimiausiam oro eismo paslaugų teikimo padaliniui.

2. Pavedu Oro eismo paslaugų teikėjui paskelbti šio įsakymo 1 punktu patvirtintus reikalavimus Oro navigacijos informaciniame rinkinyje.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2023 m. kovo 23 dienos.

 

 

Direktorius