Projektas Nr. TSP-172

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti  Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo            30 d.  sprendimą Nr. TS-95 „Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Paskelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Savivaldybės administracijos vyr. specialistas (teisininkas)           

 

Irmantas Gudas                                                                           

 

 

Dokumentas suderintas DVS