Projektas Nr. TSP-268

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO

 

 

2019 m. spalio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro                    2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-258  „Dėl Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n  d ž i a:

1. Suteikti Kupiškio rajono savivaldybės Skapiškio seniūnijos Skapiškio miestelyje esamai gatvei Mečislovo Reinio alėjos pavadinimą pagal gyvenamosios vietovės gatvių išdėstymo planą (priedas).

2. Pavesti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriui duomenis apie suteiktą gatvės pavadinimą perduoti  Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai pagal patvirtintas formas.

3. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas            

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

Projektas suderintas DVS