Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „UŽTIKRINTI PERĖJIMĄ NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ INTELEKTO IR (AR) PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS“

 

2023 m. liepos     d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-01 „Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą“ 5 veiklos „Užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų (kurti, teikti ir plėtoti nestacionarias ir bendruomenines paslaugas“ apgyvendinimo su parama, dienos užimtumo, pagalbos šeimai, socialinių dirbtuvių ir kitas paslaugas intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims)“ 5.1 poveiklės „Užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione“ ir 5.2 poveiklės „Užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A1-369, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pritarti, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvautų projekte „Užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims“ (toliau – Projektas), kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą ir Valstybės biudžeto lėšomis.

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją:

2.1. vykdyti Projekto partnerio atranką, kuris vykdys socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (socialinių dirbtuvių) veiklą;

2.2. pasirašyti partnerio deklaraciją;

2.3. koordinuoti Projekto įgyvendinimą;

2.4. pasirašyti Projekto jungtinės veiklos sutartį su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir atrinktu Projekto partneriu.

3. Numatyti Projektui įgyvendinti netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas - 105 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras