Projektas XIIIP-3972(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Nacionalinio saugumo PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO 7, 12, 19 SKYRIŲ PAKEITIMO ir įstatymo PRIEDĖLIO papildymo 221 SKYRIUmi

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo priedėlio 7 skyriaus pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio 7 skyriaus antrojo skirsnio trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Valstybės ginkluotąsias pajėgas taikos metu sudaro visos kariuomenės rūšys ir jos aktyvusis rezervas. Įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu ginkluotosioms pajėgoms taip pat priskiriama: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba), Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba), koviniai Lietuvos šaulių sąjungos būriai ir kiti koviniai piliečių bei jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo (partizanų) būriai, pavaldūs ginkluotųjų pajėgų vadovybei.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedėlio 12 skyriaus pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio 12 skyrių ir jį išdėstyti taip:

12 skyrius

NACIONALINĮ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS INSTITUCIJOS

 

VADOVAUJANČIOS INSTITUCIJOS:

Valstybės aukščiausiosios vadovaujančios institucijos, kurios vadovauja nacionalinio saugumo užtikrinimui, yra Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė.

VYKDOMOSIOS IR KITOS INSTITUCIJOS:

– Valstybės gynimo taryba;

– Užsienio reikalų ministerija;

– Krašto apsaugos ministerija ir kitos krašto apsaugos ministrui pavaldžios krašto apsaugos sistemos institucijos;

– kariuomenė;

– Vidaus reikalų ministerija, policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir kitos ministerijos valdymo sričiai priklausančios viešąjį saugumą užtikrinančios įstaigos;

– Valstybės saugumo departamentas;

– Specialiųjų tyrimų tarnyba;

Vadovybės apsaugos tarnyba;

– kitos ministerijos ir valstybės bei savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją.“

 

3 straipsnis. Įstatymo priedėlio 19 skyriaus pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio 19 skyrių ir jį išdėstyti taip:

19 skyrius

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA, POLICIJA IR KITOS MINISTERIJOS VALDYMO SRIČIAI PRIKLAUSANČIOS VIEŠĄJĮ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS ĮSTAIGOS

 

Vidaus reikalų ministerija pagal savo kompetenciją vadovauja viešojo saugumo užtikrinimo valstybės politikos įgyvendinimui ir jį kontroliuoja.

Pagrindinė policijos, kaip nacionalinio saugumo sistemos sudedamosios dalies, paskirtis – užtikrinti asmens ir visuomenės saugumą, žmogaus teises ir laisves, palaikyti viešąją tvarką, kovoti su nusikalstamomis veikomis. Policijos funkcijas nustato įstatymas.

Viešojo saugumo tarnybos paskirtis – atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingųjų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais. Viešojo saugumo tarnybos veiklos pagrindus nustato įstatymas.

Valstybės finansų sistemos apsaugą nuo nusikalstamo poveikio užtikrina Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Šios tarnybos teisinį statusą ir veiklos pagrindus nustato įstatymas.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos sausumoje, jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse apsaugą ir valstybės sienos kirtimo kontrolę, užkardyti ir reguliuoti pasienio incidentus. Pagal kariuomenės vado nustatytus reikalavimus šios tarnybos daliniai rengiami ginkluotos gynybos veiksmams valstybės gynybos (karo) atveju.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Viešojo saugumo tarnyba karo padėties ir valstybės gynybos (karo) metu priskiriamos ginkluotosioms pajėgoms.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos organizuoja ir koordinuoja civilinę saugą, priešgaisrinę saugą ir gelbėjimo darbus.

Policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir kitos Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priklausančios viešąjį saugumą užtikrinančios įstaigos formuojamos statutinės valstybės tarnybos pagrindais.“

 

4 straipsnis. Įstatymo priedėlio papildymas 221 skyriumi

Papildyti Įstatymo priedėlį 221 skyriumi:

„221 SKYRIUS

Vadovybės apsaugos tarnyba

 

Vadovybės apsaugos tarnyba užtikrina saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumą, vykdo teroro aktų ir smurtinių išpuolių prieš saugomus asmenis ir saugomus objektus prevenciją. Vadovybės apsaugos tarnybos veiklos pagrindus ir saugomų asmenų statusą nustato įstatymas.

Vadovybės apsaugos tarnyba karo padėties ir valstybės gynybos (karo) metu priskiriama ginkluotosioms pajėgoms.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas