Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 10, 43, 44, 46 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 442, 581 STRAIPSNIAIS

 

 

2020 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1.   straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Seimo narys gali būti tik vieno komiteto narys, išskyrus Europos reikalų komitetą ir Ateities komitetą, kuriuos gali sudaryti ir kitų komitetų nariai.“

 

2.   straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

43 straipsnis. Seimo komitetų sąrašas

Seime sudaromi šie komitetai:

1)   Aplinkos apsaugos;

2)   Ateities;

3)  Audito;

4) Biudžeto ir finansų;

5) Ekonomikos;

6) Europos reikalų;

7) Kaimo reikalų;

8) Kultūros;

9) Nacionalinio saugumo ir gynybos;

10) Socialinių reikalų ir darbo;

11) Sveikatos reikalų;

12)Švietimo ir mokslo;

13) Teisės ir teisėtvarkos;

14) Užsienio reikalų;

15) Valstybės valdymo ir savivaldybių;

16) Žmogaus teisių.“

 

3.   straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 44 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Europos reikalų komitetas sudaromas šio statuto 441 straipsnyje nustatyta tvarka, Ateities komitetas - šio statuto 442 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2.   Pakeisti 44 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 13 (išskyrus Europos reikalų komitetą ir Ateities komitetą) Seimo narių pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Konkretus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu.“

 

4.   Straipsnis. Statuto papildymas 442 straipsniu

Papildyti statutą 442 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„442 straipsnis. Ateities komiteto sudarymas

Ateities komitetas sudaromas pagal proporcinio Seimo frakcijų atstovavimo principą. Atstovus frakcijos deleguoja, užtikrindamos kiekvieno komiteto atstovavimą, paprastai iš komitetų pirmininkų ar jų pavaduotojų, frakcijų seniūnų ar jų pavaduotojų. Konkretus komiteto narių skaičius ir sudėtis tvirtinama Seimo nutarimu. Ateities komiteto nariais gali būti Seimo nariai, dirbantys kituose komitetuose.“

 

5.   straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 46 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Komitetas (išskyrus šio statuto 441 straipsnyje ir 442 straipsnyje numatytus atvejus) renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.“

2.   Pakeisti 46 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Komiteto pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti Seimo valdybos narys (išskyrus Europos reikalų komitetą ir Ateities komitetą), Seimo narys Vyriausybės narys, Seimo komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas.“

 

6.   straipsnis. Statuto papildymas 581 straipsniu

Papildyti Statutą 581 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„581 straipsnis. Ateities komiteto veiklos kryptys

Ateities komiteto veiklos kryptys:

1) rengti ir svarstyti visuomenės ir valstybės ateities raidos modeliavimą, inovacijų ir technologinės pažangos plėtrą bei jų įtaką visuomenės raidai, valstybės modernizavimą ir strategines reformas reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, svarstyti ir teikti pasiūlymus šiais klausimais;

2) svarstyti ir teikti Seimui pranešimus, išvadas bei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su strateginėmis vystymosi kryptimis ir ateities raidos projekcijomis bei faktoriais, įtakojančiais valstybės ateities raidą ir plėtros modelius, taip pat dėl pažangios ekonomikos, inovacijų ir technologinės pažangos plėtros skatinimo, ilgalaikės strateginės valstybės raidos vizijos kūrimo ir įgyvendinimo, ateities raidos modeliavimo ir reformų politikos formavimo;

3) vykdyti ir užsakyti studijas, susijusias su valstybės ateities raidos projekcijomis ir strateginiu modeliavimu;

4) koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

5) teikti išvadas dėl Seimo komitetų rengiamų įstatymų bei kitų teisės aktų projektų ir ilgalaikę valstybės raidos strategiją apibrėžiančių dokumentų atitikimo bei jų įtakos valstybės ir visuomenės ateities raidai;

6) analizuoti tarptautinės teisės aktus bei tarptautinę praktiką, susijusią su inovacijų ir technologinės pažangos plėtros modeliavimu, strateginių valstybės raidos modelių ir ateities scenarijų kūrimu bei įgyvendinimu, inovacijų ir technologijos raidos įtaka visuomenės ir valstybės raidai, teikti pasiūlymus ir išvadas Seimui;

7) nagrinėti, kaip naudojamos lėšos, skirtos veikloms, susijusioms su komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais, kiekvienoje biudžeto asignavimų valdytojo programoje, ir įvertinti jų panaudojimo tikslingumą ir efektyvumą;

8) atlikti parlamentinę kontrolę komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais, išklausyti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją bei pranešimus, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai, susiję su komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais.“

 

Seimo Pirmininkas

Teikia

Seimo nariai:

Andrius Vyšniauskas

Jurgis Razma

Eugenijus Gentvilas

Aušrinė Armonaitė