Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-464 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.   d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 14 punktu, 9 straipsnio 4 dalies 2 punktu, 10 dalimi ir 44 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei atsižvelgdama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento 2021 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas