Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-759 „DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                      d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2021 m.           d. pažymą
Nr. O5E-  
„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

1. Pakeisti Tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Aprašas):

2. Pakeisti Aprašo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Taryba viešai savo tinklalapyje skelbia:

5.1. Vidutinę praėjusio mėnesio biokuro kainą, kito mėnesio 20 dienos;“;

5.2. Prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje ir prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriam kaina prognozuojama, 10 dienos.“;

3. Pakeisti Aprašo 6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.2. Vidutinė biokuro biržos kaina – biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Tarybai pateikta informacija apie biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas.“;

4. Pakeisti Aprašo 13.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3.3. kai ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro mažiau nei 70 procentų numatomo mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikio apskrityje, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma pagal formulę:

kur:

MBAPi prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/MWh;

y – kalendoriniai mėnesiai, prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,39);

MBA, y = 2,3,4 3 kalendorinių mėnesių (antro, trečio ir ketvirto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh;

MBA, y=14,15,16,26,27,28,38,39,40  praėjusių 3 kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių (keturiolikto – šešiolikto, dvidešimt šešto – dvidešimt aštunto, trisdešimt aštunto – keturiasdešimto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh;

MBA, i praėjusių 3 kalendorinių metų atitinkamų mėnesių i vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh;“;

5. Pakeisti Aprašo 13.3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3.6. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra 5 ar daugiau, pagal Aprašo 13.3.3 papunktį nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.3.3 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, apskaičiuotos pagal Aprašo 13.3.3 papunktį, korekcijos riba 10 proc.“;

6. Pakeisti Aprašo 13.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.4.3. kai ūkio subjektų, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro mažiau nei 70 procentų numatomo mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikio šalyje, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma pagal formulę:

kur:

MBŠPi – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/MWh;

y – kalendoriniai mėnesiai, prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,39);

MBŠ, y = 2,3,4 – 3 kalendorinių mėnesių (antro, trečio ir ketvirto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh;

MBŠ, y=14,15,16,26,27,28,38,39,40  praėjusių 3 kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių (keturiolikto – šešiolikto, dvidešimt šešto – dvidešimt aštunto, trisdešimt aštunto –keturiasdešimto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh;

MBŠ, i praėjusių kalendorinių metų atitinkamų mėnesių i vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh.“;

7. Pakeisti Aprašo 13.4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.4.6. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) šalyje yra 50 ar daugiau, pagal Aprašo 13.4.3 papunktį nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.4.3 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, apskaičiuotos pagal Aprašo 13.4.3 papunktį korekcijos riba 10 proc.“.

 

 

Tarybos pirmininkas