Projektas Nr. XIVP-2100(4)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ DARBO UŽMOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų, išskyrus Respublikos Prezidentą ir savivaldybių tarybų narius, darbo užmokesčio dydžius.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai taikomi valstybės politikams:

1) Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui;

2) Lietuvos Respublikos Seimo nariams;

3) Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui;

4) ministrams;

5) savivaldybių merams.

 

3 straipsnis. Valstybės politikų darbo užmokestis

1. Valstybės politikų darbo užmokestis apskaičiuojamas šio įstatymo priede atitinkamą valstybės politikui nustatytą pareiginės algos koeficientą padauginus iš Seimo patvirtinto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.

2. Savivaldybės mero pareiginei algai taikytinas koeficientas nustatomas atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių, nustatytą pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais vyko paskutiniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Savivaldybės merui nustatytas pareiginės algos koeficientas taikomas iki pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio.

3. Jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortinė teritorija, savivaldybės merui šio įstatymo priedo 5 punkte nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas 4 procentais, o jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortas, savivaldybės merui šio įstatymo priedo 5 punkte nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas 5 procentais.

4. Duomenys apie valstybės politikų darbo užmokestį yra vieši. Šie duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. Įstatymo taikymo tvarka

1. Seimo Pirmininko ir Seimo narių darbo užmokesčio dydis pradedamas taikyti nuo pirmojo naujai išrinkto Seimo posėdžio dienos, Ministro Pirmininko darbo užmokesčio dydis – naujai išrinkus Seimą nuo paskyrimo Ministru Pirmininku dienos, ministrų darbo užmokesčio dydis – naujai išrinkus Seimą nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinimo dienos.

2. Savivaldybės mero darbo užmokesčio dydis pradedamas taikyti nuo 2024 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                  Ričardas Juška

 


 

 

 

part_3411eb508032453da5c3da75fa4c50fe_end

part_9515ed6e62224439b2819c87f219197c_end

Lietuvos Respublikos

valstybės politikų

darbo užmokesčio įstatymo

priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

4,9

2.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai:

 

2.1.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas

4,3

2.2.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai, Lietuvos Respublikos Seimo opozicijos lyderis

4,2

2.3.

Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkai

4,0

2.4.

Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų pavaduotojai

3,8

2.5.

Lietuvos Respublikos Seimo pakomitečių pirmininkai, nuolatinių komisijų pirmininkai

3,7

2.6.

Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai

3,6

2.7.

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų seniūnai, kai frakcijos dydis:

 

 

2.7.1.

nuo 7 iki 10 narių

3,7

2.7.2.

nuo 11 iki 20 narių

3,8

2.7.3.

nuo 21 iki 30 narių

3,9

2.7.4.

nuo 31 iki 40 narių

4,0

2.7.5.

daugiau kaip 40 narių

4,1

2.8.

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų seniūnų pavaduotojai, kai frakcijos dydis:

 

2.8.1.

nuo 7 iki 10 narių

3,6

2.8.2.

nuo 11 iki 20 narių

3,7

2.8.3.

nuo 21 iki 30 narių

3,8

2.8.4.

nuo 31 iki 40 narių

3,9

2.8.5.

daugiau kaip 40 narių

4,0

2.9.

kiti Seimo nariai

3,5

3.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas

4,9

4.

Ministrai

4,3

5.

 

Savivaldybių merai, kai savivaldybės teritorijoje gyvena:

 

5.1.

per 500 tūkst. gyventojų

3,5

5.2.

nuo 100 tūkst. gyventojų iki 500 tūkst. gyventojų

3,4

5.3.

nuo 50 tūkst. gyventojų iki 100 tūkst. gyventojų

3,2

5.4.

nuo 15 tūkst. gyventojų iki 50 tūkst. gyventojų

3,0

5.5

iki 15 tūkst. gyventojų

2,8

_______________________