Projektas Nr. TSP-255

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

 

2019 m. spalio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-280 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1, 6.1 papunkčiais ir atsižvelgdama į Kupiškio socialinių paslaugų centro 2019 m. spalio 9 d. prašymą         Nr. SPR2-832(1.9) „Dėl garažų patalpų, esančių Krantinės g. 28, Kupiškio mieste“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį Kupiškio socialinių paslaugų centrui (kodas 193161080) neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas – garažus (Nr. G-14 ir Nr. G-15, patalpų plotas – 43,34 kv. m, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. 18758/1047 pastatas pažymėtas – 7G1p, unikalus Nr. 5798-5000-7031), esančius Krantinės g. 28, Kupiškio mieste, dešimčiai metų garažų veiklai.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų panaudos  sutartį.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus  vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

Projektas suderintas DVS