Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-235 „DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJOMS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.9 papunkčiu ir atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m.                 d. pažymą Nr. O5E-            „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų projektų“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimą
Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ, IŠSKYRUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMAS, EKSPLOATAVIMO TIKRINIMO ATITIKTIES DEKLARACIJOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.9 papunkčiu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

Patvirtinti  Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles (pridedama).“

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                       

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m.              d. nutarimu Nr. O3E-

 

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ, IŠSKYRUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMAS, EKSPLOATAVIMO TIKRINIMO ATITIKTIES DEKLARACIJOMIS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, tikrinimo atitikties deklaracijomis tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) įgaliotų darbuotojų ir ūkio subjektų veiksmus vykdant šių subjektų energetikos įrenginių, nurodytų Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo 15 punkte, išskyrus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemas, (toliau – energetikos įrenginiai) tikrinimą atitikties deklaracijomis (1-5 priedai).

2. Ūkio subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims) sudaroma galimybė deklaruoti savo įrenginių eksploatavimo atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams užpildant Tarybos parengtas atitikties deklaracijas.

3. Priežiūros veiksmai grindžiami šiais principais – skaidrumu, nešališkumu, efektyvumu, yra nediskriminaciniai; procedūros – aiškios, viešai paskelbtos.

 

II SKYRIUS

ATITIKTIES DEKLARACIJŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

4. Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai pagal teritoriniam skyriui priskirtą teritoriją sudaro ir kasmet iki lapkričio 1 d. atnaujina ūkio subjektų energetikos įrenginių, kurie tikrinami atitikties deklaracijomis, sąrašą.

5. Informacija apie ūkio subjektų energetikos įrenginius, nurodytus Taisyklių 4 punkte, kaupiama Tarybos tikrinamųjų ūkio subjektų duomenų bazėje.

6. Į Tarybos pirmininko patvirtintą energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimų metinį planą (toliau – Metinis planas) įtraukiami ir ūkio subjekto energetikos įrenginiai, kurie bus tikrinami energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijomis. Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai pagal teritoriniam skyriui priskirtą teritoriją informuoja ūkio subjektus, kad šių ūkio subjektų energetikos įrenginių priežiūrai taikomas tikrinimas atitikties deklaracijomis, ir nurodo atitikties deklaracijų pateikimo terminą. Ši informacija gali būti teikiama elektroniniu paštu.

7. Informacija apie atitikties deklaracijų teikimo tvarką ir energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės tikrinimo dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams deklaracijų formos skelbiamos Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.

8. Atitikties deklaracijas ūkio subjektai privalo užpildyti ir pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos.

9. Atitikties deklaracijos tam pačiam energetikos įrenginiui pildomos ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Užpildytos atitikties deklaracijos teikiamos Tarybai įvertinti.

10. Ūkio subjektų pateiktas atitikties deklaracijas vertina atitinkamo Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo paskirtas darbuotojas.

11. Tarybos įgaliotas darbuotojas, nustatęs pateiktuose dokumentuose esančius netikslumus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo atitikties deklaracijų pateikimo dienos raštu kreipiasi į ūkio subjektų vadovus, prašydami jų per 5 darbo dienas, nuo kreipimosi gavimo dienos, ištaisyti deklaracijas arba patikslinti pateiktą informaciją. Ūkio subjektų, kurie per 15 darbo dienų nuo atitikties deklaracijų pateikimo dienos negavo prašymų patikslinti deklaracijas, atitikties deklaracijos yra laikomos tinkamai pateiktomis ir įvertintomis Tarybos.

12. Į ateinančių metų metinį planą Taryba įtraukia ir planinių patikrinimų metu tikrina:

12.1. tuos ūkio subjektų eksploatuojamus energetikos įrenginius, kurių atitikties deklaracijos Tarybai nebuvo pateiktos iki rugsėjo 30 dienos;

12.2. ūkio subjektų, pateikusių atitikties deklaracijas, eksploatuojamus energetikos įrenginius, kai ūkio subjektai per Tarybos nurodytus terminus nepatikslino atitikties deklaracijų;

12.3. esant duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad ūkio subjektų pateiktose atitikties deklaracijose yra nurodyti klaidingi duomenys;

12.4. ne mažiau kaip 0,5 procento energetikos įrenginių nuo visų ūkio subjektų, tinkamai pateikusių atitikties deklaracijas, Tarybos įgalioto teritorinio skyriaus darbuotojo parinkimu.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Skundai dėl Tarybos veiksmų, vykdant ūkio subjektų energetikos įrenginių tikrinimą atitikties deklaracijomis, nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

1 priedas

 

VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ NUO 500 kW IKI 1 MW GALIOS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

___________

(data)

________________________________________________________________________________

(Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

buveinės adresas, tel. Nr., elektroninio pašto adresas)

Atsakingas už elektros ūkį asmuo (SEEĮT 21 ir 22 punktai) __________________________

(vardas, pavardė, pareigos,

________________________________________________________________________________

sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

 

Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu /

netikrinta

x

x

x

1

2

3

4

5

6

1.

Ar ūkio subjektas turi elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį? (EETNT 6 p.)

 

 

 

 

2.

Ar ūkio subjektas turi elektros tinklo nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktus? (EETNT 9 p.)

 

 

 

 

3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEĮT 15.6 p.)

 

 

 

 

4.

Ar elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbai vykdomi laiku pagal sudarytus techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? (TET 67 p.)

 

 

 

 

5.

Ar sudaryti darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus sąrašai? (SEEĮT 46 p.)

 

 

 

 

6.

Ar darbai elektros įrenginiuose įforminami teisingai surašytais nurodymais? (SEEĮT 48 p.)

 

 

 

 

7.

Ar darbai elektros įrenginiuose įforminami teisingai surašytais pavedimais? (SEEĮT64; 66 p.)

 

 

 

 

8.

Ar įforminami darbai vykdomi techninės priežiūros tvarka? (SEEĮT 70p.)

 

 

 

 

9.

Ar techninėje dokumentacijoje pažymėti visi veikiantys elektros įrenginiai? (SEEĮT 4 p.)

 

 

 

 

10.

Ar ūkio subjekto elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai tinkamai aprūpinti apsaugos nuo elektros poveikio priemonėmis, jos yra išbandytos ir patikrintos? (SEEĮT 232, 241 p.)

 

 

 

 

11.

Ar atlikti automatinių jungiklių maksimalių, minimalių arba nepriklausomų atkabiklių veikimo tikrinimas? Ar rezultatai atitinka reikalavimus? (EĮBNAA 497 p.)

 

 

 

 

12.

Ar atlikti įžeminimo kontūro varžos matavimai? (EĮBNAA 527, 531 p.)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

13.

Ar atlikti jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių matavimai? (EĮBNAA 520-522 p.)

 

 

 

 

14.

Ar atlikti grandinės fazės- nulis srovės (varžos) matavimai? (EĮBNAA 538, 541 p.)

 

 

 

 

15.

Ar atlikti iki 1000 V įtampos aparatų ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimai bandymai? (EĮBNAA 493 p.)

 

 

 

 

16.

Ar skirstomieji įrenginiai turi aiškius užrašus, nurodančius atskirų grandinių ir skydų paskirtį? (SPEĮĮT 11 p.)

 

 

 

 

17.

Ar užtikrinama metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos? (SPEĮĮT 11.5, 143 p., TET 102 p.)

 

 

 

 

18.

Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių arba ant saugiklių korpusų yra užrašai, nurodantys lyduko vardinę srovę? (TET 1066 p., EĮRAAĮT 11 p.)

 

 

 

 

19.

Ar atvirai pakloti įžeminimo laidininkai pažymėti žalios ir (ar) geltonos spalvos skersinėmis 100 mm pločio juostomis be tarpų iki 2 m aukščio nuo žemės? (TET 1211.3 p.)

 

 

 

 

20.

Ar ant komutavimo aparatų pavarų nurodytos padėtys „įjungta“ ir „išjungta“ arba sutrumpinimai „Įj“, „Išj“ arba „I“, „O“? (SPEĮĮT 14.4, 37 p.)

 

 

 

 

21.

Ar priėjimai prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų yra tvarkingi ir neužkrauti? (BGST 137 p.)

 

 

 

 

22.

Ar nenaudojami naudoti nekalibruoti ir savos gamybos apsaugos aparatai? (EĮBNAA 502 p., BGST 144.8p.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;

2. EĮRAAĮT – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;

3. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

4. SPEĮĮT – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

5. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

6. EETNT- Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38;

7. BGST- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.

 

 

______________________________________ _____________         ________________________

(ūkio subjekto vadovas, įgaliotas atstovas)                                                 (parašas)                                              (vardas, pavardė)

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

2 priedas

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ (ELEKTRINIŲ) NUO 500 kW IKI 1 MW ĮRENGTOSIOS GALIOS, IŠSKYRUS ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ BUITINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ĮRENGINIUS, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES

DEKLARACIJA

___________

(data)

________________________________________________________________________________

(Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

buveinės adresas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Leidimo gaminti elektros energiją Nr._______________

Įrengtoji elektrinės galia _________ kW

Fotovoltinių saulės elektrinių: fotomodulių tipas_________, galia _____kW, kiekis______vnt.,

keitiklių tipas____________, galia _____kW, kiekis______vnt.

 

Atsakingas už elektros įrenginių eksploatavimą asmuo (TET 58 p.) ___________________

(vardas, pavardė, pareigos

________________________________________________________________________________

sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu /

netikrinta

x

x

x

1

2

3

4

5

6

1.

Ar ūkio subjektas turi elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį? (EETNT 6 p.)

 

 

 

 

2.

Ar ūkio subjektas turi elektros tinklo nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktus? (EETNT 9 p.)

 

 

 

 

3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEĮT 15.6 p.)

 

 

 

 

4.

Ar sudarytos energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos arba reglamentai (TET 42.16 p.);

 

 

 

 

5.

Ar sudaryti ir vykdomi daugiamečiai, metiniai elektros tinklų ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? (TET 67 p.)

 

 

 

 

6.

Ar sudaryti darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus sąrašai? (SEEĮT 46 p.)

 

 

 

 

7.

Ar darbai elektros įrenginiuose įforminami teisingai surašytais nurodymais? (SEEĮT 48 p.)

 

 

 

 

8.

Ar darbai elektros įrenginiuose įforminami teisingai surašytais pavedimais? (SEEĮT64; 66 p.)

 

 

 

 

9.

Ar įforminami darbai vykdomi techninės priežiūros tvarka? (SEEĮT 70 p.)

 

 

 

 

10.

Ar techninėje dokumentacijoje pažymėti visi veikiantys elektros įrenginiai? (SEEĮT 4 p.)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

11.

Ar ūkio subjekto elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai yra tinkamai aprūpinti apsaugos nuo elektros poveikio priemonėmis, jos yra išbandytos ir patikrintos? (SEEĮT 232, 241 p.)

 

 

 

 

12.

Ar atlikti įžeminimo kontūro varžos matavimai? (EĮBNAA 527,663 p.)

 

 

 

 

13.

Ar atlikti jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių matavimai? (EĮBNAA 521, 663 p.)

 

 

 

 

14.

Ar atlikti grandinės fazės – nulis srovės (varžos) matavimai? (EĮBNAA 538, 541 p.)

 

 

 

 

15.

Ar atlikti iki elektros aparatų ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimai bandymai? (EĮBNAA 493, 662 p.)

 

 

 

 

16.

Ar skirstomieji įrenginiai turi aiškius užrašus, nurodančius atskirų grandinių ir skydų paskirtį? (SPEĮĮT 11 p.)

 

 

 

 

17.

Ar užtikrinama metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos? (SPEĮĮT 11.5, 143 p., TET 102 p.)

 

 

 

 

18.

Ar ant komutavimo aparatų pavarų nurodytos padėtys „įjungta“ ir „išjungta“ arba sutrumpinimai „Įj“, „Išj“ arba „I“, „O“? (SPEĮĮT 14.4 p., 37 p.)

 

 

 

 

19.

Ar priėjimai prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų yra tvarkingi ir neužkrauti? (BGST 137p.)

 

 

 

 

20.

Ar nenaudojami naudoti nekalibruoti ir savos gamybos apsaugos aparatai? (EĮBNAA 502 p., BGST 144.8 p.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;

2. EĮRAAĮT – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;

3. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

4. SPEĮĮT – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

5. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

6. EETNT– Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38;

7. BGST – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.

 

 

______________________________________ _____________         ________________________

(ūkio subjekto vadovas, įgaliotas atstovas)                                                 (parašas)                                              (vardas, pavardė)

______________

 

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

3 priedas

 

ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUO 1 MW IKI 10 MW GALIOS, KAI CENTRALIZUOTAI PAGAMINTA ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA IŠ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS

ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

_________________

(data)

 

________________________________________________________________________________

(Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Atsakingas už šilumos ūkį asmuo (STISVĮPET 13 p.) ______________________________

(vardas, pavardė, pareigos,

________________________________________________________________________________

sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

Eil.

Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/ netikrinta

x

x

x

1

2

3

4

5

6

1. 

Ar ūkio subjektas naudoja centralizuotai tiekiamą šilumos energiją karštam vandeniui ruošti?

 

 

 

 

2. 

Ar sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis? (ŠTIVT 19 p.)

 

 

 

 

3. 

Ar nustatyta tvarka organizuota šilumos įrenginių priežiūra? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus I poskyris)

 

 

 

 

4. 

Ar šilumos įrenginių eksploatavimą (priežiūrą) vykdo nustatyta tvarka atestuoti asmenys? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus III poskyris)

 

 

 

 

5. 

Ar sudaryta ir saugoma privalomoji šilumos įrenginių dokumentacija (projektai, bandymų aktai, instrukcijos ir kt.)? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus VI poskyris)

 

 

 

 

6. 

Ar šilumos įrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus? (ŠTIŠVĮPET III skyrius)

 

 

 

 

7. 

Ar šilumos įrenginių dalys, kurios privalo būti izoliuotos, izoliuotos pagal nustatytus reikalavimus? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus I poskyris)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

8. 

Ar šilumos įrenginių eksploatacijos (priežiūros) metu atliekamos privalomos procedūros (apžiūra, eksploatacinių instrukcijų laikymosi priežiūra, bandymai, techninės būklės patikrinimas, reguliavimas, valymas, tepimas, susidėvėjusių detalių keitimas ir defektų pašalinimas)? (ŠTIŠVĮPET VI skyriaus I poskyris)

 

 

 

 

9. 

Ar šilumos įrenginiai, uždaromoji ir reguliavimo armatūra, vamzdynai sunumeruoti ir paženklinti laikantis nustatytų reikalavimų? (STISVĮPET IV skyriaus VI poskyris)

 

 

 

 

10.    

Ar įrengti apskaitos ir matavimo prietaisai, kuriais nustatomas šilumos ir šilumnešio kiekis, tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio slėgis ir temperatūra? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus I poskyris)

 

 

 

 

11.    

Ar įrengtų apskaitos ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra atliekama teisės aktų nustatyta tvarka? (ŠTIŠVĮPET VIII skyrius)

 

 

 

 

12.    

Ar šilumos punkto (-ų) priežiūra (eksploatavimas) vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka? (ŠTIŠVĮPET VI skyriaus II poskyris)

 

 

 

 

13.    

Ar šilumos punkte (-uose) yra šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai? (ŠTIŠVĮPET VI skyriaus II poskyris)

 

 

 

 

14.    

Ar nustatyta tvarka atliekama šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė? (ŠTIŠVĮPET VI skyriaus II poskyris)

 

 

 

 

15.    

Ar nustatyta tvarka atliekama apskaitos prietaisų rodmenų, šildymo ir karšto vandens sistemose naudojamos šilumos ir karšto vandens kiekių analizė? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus II poskyris)

 

 

 

 

16.    

Ar šilumos įrenginiai veikia efektyviai, patikimai ir saugiai? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus I poskyris)

 

 

 

 

Pastaba – įvertinimas žymimas „x“ simboliu.

Teisės aktai:

1. ŠTIVT – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;                   

2. ŠTIŠVĮPET – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111.

 

 

______________________________________ _____________         ________________________

(ūkio subjekto vadovas, įgaliotas atstovas)                                                 (parašas)                                              (vardas, pavardė)

______________

 

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

4 priedas

 

ŠILUMOS ĮRENGINIŲ, KAI JŲ VISŲ BENDRA GALIA NUO 500 kW IKI 1 MW GALIOS, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

_________________

(data)

 

________________________________________________________________________________

(Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Atsakingas už šilumos ūkį asmuo (STISVĮPET 13 p.) ______________________________

(vardas, pavardė, pareigos,

________________________________________________________________________________

sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

 

Eil.

Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/ netikrinta

x

x

x

1

2

3

4

5

6

1. 

Ar turi energetikos įrenginių ir technologinių vamzdynų tikrinimo ir bandymo aktus? (TET 42.8 p.)

 

 

 

 

2. 

Ar turi patvirtintus projektavimo dokumentus (brėžinius, aiškinamuosius raštus ir kt.) su visais atliktais pakeitimais? (TET 42.11 p.)

 

 

 

 

3. 

Ar turi energetikos įrenginių techninius pasus ar sertifikatus, ar pagrindinių įrenginių gamyklinių bandymų protokolus ir bandymų prieš įjungimą protokolus? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

4. 

Ar turi teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašus? (TET 42.18 p.)

 

 

 

 

5. 

Ar energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijose arba reglamentuose nurodyti: įrenginių trumpa charakteristika; įrenginio arba įrenginių komplekso darbo režimų ir saugios būklės kriterijai ir ribos; įrenginių paruošimo įjungti, įjungimo, išjungimo, avarinio išjungimo atvejai ir priežiūros tvarka; įrenginių išjungimo remontiniams darbams, leidimo apžiūrėti ir bandyti tvarka, jeigu tai nenurodyta saugos eksploatuojant energetikos įrenginius taisyklėse bei darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijose? (TET 48 p.)

 

 

 

 

6. 

Ar darbo vietose yra reikiamos schemos ir instrukcijos?

(TET 64 p.)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7. 

Ar budintieji darbuotojai nustatyta tvarka pildo operatyvinius dokumentus? (TET 49 p.)

 

 

 

 

8. 

Ar energetikos įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už įrenginių būklę bei saugų eksploatavimą? (TET 58 p.)

 

 

 

 

9. 

Ar asmenys, atsakingi už įrenginių, statinių būklę ir saugų eksploatavimą, užtikrina, kad jiems priskirti objektai būtų techniškai tvarkingi, tikrinami, remontuojami, vykdoma techninė priežiūra ir tvarkomi dokumentai pagal norminių teisės aktų reikalavimus? (TET 59 p.)

 

 

 

 

10.    

Ar nustatytu periodiškumu atestuojami energetikos darbuotojai? (EOĮSEDATA 30 p.)

 

 

 

 

11.    

Ar katilas nedelsiant stabdomas gamintojo nurodytais atvejais? (TET 473 p.)

 

 

 

 

12.    

Ar eksploatuojamos technologinės apsaugos įjungtos per visą įrenginių, kuriuose jos sumontuotos, darbo laiką? (TET 633 p.)

 

 

 

 

13.    

Ar kontroliuojamas katilo kaitrinių paviršių švarumas?

(TET 433 p.)

 

 

 

 

14.    

Ar tvarkinga įrenginių ir vamzdynų šiluminė izoliacija (izoliacijos paviršiaus temperatūra ne aukštesnė kaip 45OC)? (TET 447 p.)

 

 

 

 

15.    

Ar katilų vandens režimas atitinka vandens gamintojo nustatytus reikalavimus? (TET 654 p.)

 

 

 

 

16.    

Ar atliekamas pastatų šildymo sistemų hidraulinis bandymas jas suremontavus ir prieš šildymo sezoną? (ŠTŠVĮPET 285 p.)

 

 

 

 

17.    

Ar atliekamas kartą per 4 metus pastatų šildymo sistemų praplovimas? (ŠTŠVĮPET 283 p.)

 

 

 

 

18.    

Ar šilumos įrenginių remonto darbai atliekami pagal nurodymus? (STEŠĮ 18 p.)

 

 

 

 

19.    

Ar užtikrinamas pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo atitikties tikrinimas?

(Reglamentas 36 p.)

 

 

 

 

20.    

Ar užtikrinamas pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės kaip 100 kW, vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais alternatyvių priemonių energinio efektyvumo atitikties tikrinimui taikymas? (Reglamentas 31 p.)

 

 

 

 

Pastaba – įvertinimas žymimas „x“ simboliu.

Teisės aktai:

1. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

2. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

3. ŠTŠVĮPET – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111;

4. STEŠĮ – Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1-246;

5. REGLAMENTAS – Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205.

 

______________________________________ _____________         ________________________

(ūkio subjekto vadovas, įgaliotas atstovas)                                                 (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

5 priedas

 

DUJŲ ĮRENGINIŲ SUVARTOJANČIŲ NUO 100 000 m3 IKI 500 000 m3 DUJŲ PER METUS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

__________

(data)

 

________________________________________________________________________________

(Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Atsakingas už dujų ūkį asmuo (GDSVSET 59 p.) __________________________________

(vardas, pavardė, pareigos,

________________________________________________________________________________

sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

 

 

Nr.

Klausimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

Ne

neaktualu /

netikrinta

x

x

x

1

2

3

4

5

6

1.

Ar įmonė turi saugiam dujų sistemų eksploatavimui reikalingą dokumentaciją (projektinė, statybinė dokumentacija, techniniai pasai ir kt.) (GDSVSET 39 p.)

 

 

 

 

2.

Ar vartotojas pats eksploatuoja savo dujų sistemą? (GDSVSET 59 p.)

 

 

 

 

3.

Ar yra sudaręs sutartį su eksploatavimo darbų paslaugas tiekiančiais asmenimis? (nurodyti pavadinimą ir atestato numerį)

(GDSVSET 59 p.)

 

 

 

 

4.

Ar vartotojas, kuris pats eksploatuoja savo dujų sistemą, turi suformavęs kvalifikuotą tarnybą ir (ar) turi kvalifikuotus darbuotojus dujų sistemai eksploatuoti? (GDSVSET 59 p.)

 

 

 

 

5.

Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbų paslaugas teikiantys asmenys atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? (GDSVSET 60 p.)

 

 

 

 

6.

Ar parengti ir patvirtinti:

(GDSVSET 12 p. ir 13 p.)

 

 

 

 

6.1.

kvalifikuotų padalinių darbuotojų pareiginiai nuostatai;

 

 

 

 

6.2.

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos;

 

 

 

 

6.3.

gaisrinės saugos instrukcijos;

 

 

 

 

6.4.

darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos.

 

 

 

 

7.

Ar asmenys, naudojantys dujinius prietaisus yra instruktuoti, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip naudotis dujiniais prietaisais?

(GDSVSET 64 p.)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

8.

Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami pagal techninės priežiūros grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu? (GDSVSET 20 p.)

 

 

 

 

9.

Ar atlikti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo darbai dokumentuojami? (GDSVSET 24 p.)

 

 

 

 

10.

Ar ūkio subjekte nustatyta darbų atlikimo dujų aplinkoje tvarka? (GDSNDBAADST 49 p.)

 

 

 

 

11.

Ar pildoma darbų atlikimą gamtinių dujų aplinkoje tvarką reglamentuojanti dokumentacija,? (GDSNDBAADST 36 p.)

 

 

 

 

12.

Ar teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais terminais? (GDSVSET 113 p.)

 

 

 

 

13.

Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai, degimo oro tiekimo, degimo produktų šalinimo, vėdinimo sistemų techninė priežiūra?

(GDSVSET 106 p.)

 

 

 

 

14.

Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai?

(GDSVSET 107 p.)

 

 

 

 

15.

Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių tikrinimo rezultatai įforminti aktu?

(GDSVSET 110 p.)

 

 

 

 

16.

Ar instrukcijos, technologinės schemos peržiūrimos ir koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama, pradedant naudoti naujus įrenginius, medžiagas, prietaisus, naujas darbo priemones? (GDSVSET 42 p.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. GDSNDBAADST – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191;

2. GDSVSET – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82.

 

 

______________________________________ _____________         ________________________

(ūkio subjekto vadovas, įgaliotas atstovas)                                                 (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

______________