Projektas Nr. TSP-244

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „VIEŠOSIOS TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪROS PRIE KUPIŠKIO TVENKINIO PLĖTRA“ įgyvendinimui

 

2021 m. rugsėjo    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28, 29 ir 38 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 4-971 „Dėl viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti projekto „Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros prie Kupiškio tvenkinio plėtra“ (toliau – Projektas), finansuojamo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų, paraiškos teikimui ir įgyvendinimui.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

3. Prisidėti prie Projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto finansavimas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                           

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas

Arūnas Valintėlis