Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL STEAM, STEAM JUNIOR IR INOSTART PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                          d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. T-327 „Dėl STEAM, STEAM Junior ir Inostart programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„DĖL STEAM KRYPTIES PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Patvirtinti STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

3. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą STEAM krypties programų finansavimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija.

 

 

 

 

Savivaldybės meras