Projektas XIIP-1874 (2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120

26 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2014 m.                                                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugą, atstovas;“.

2. Pakeisti 26 straipsnio 4 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas atstovas – kai planuojama teritorija patenka į valstybinius parkus, valstybinius draustinius, valstybinius rezervatus, biosferos rezervatus, biosferos poligonus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus;“.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Teikia:

 

 

Aplinkos komiteto pirmininkas                                                             Algimantas Salamakinas