PROJEKTAS

ragai1

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLO

 

2020 m. vasario 6 d.  Nr. 2-15

Širvintos

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 ir 8 dalimis, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktu,

Širvintų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pradėti rengti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-90 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas), keitimą.

2. Nustatyti Specialiojo plano keitimo planavimo tikslą – nustatyti aglomeracijų ribas Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                    Živilė Pinskuvienė

 

 

Sprendimo projektą teikia

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių

 

Dovilė Audėjūtė

 

Parengė

SUDERINTA:

Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Ūkio plėtros skyriaus vedėja

 

 

Diana Labanauskienė

Rita Gujienė

 

 

SUDERINTA:

 

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus

vyriausioji specialistė

 

 

Vaida Šeipūnė

Rima Nainienė

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ŪKIO PLĖTROS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL SPRENDIMO „DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLO“ PROJEKTO

 

2020 m. vasario    d.

 

1. Parengto projekto tikslai.

Projektu siūloma pradėti rengti Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) keitimą ir nustatyti keitimo tikslą. Šis planas buvo patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-90 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“.

2. Nurodytos priemonės ir pavedimai, vykdytojai ir įvykdymo terminai bei lėšų poreikis, reikalingas sprendimui įgyvendinti, asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymo kontrolę.

Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymo kontrolę, – Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė.

3. Išsamus faktinis ir teisinis pagrindimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 ir 8 dalimis, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636, 9 punktu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymo 21 straipsnio 3 punktu, savivaldybių tarybos iki 2021 m. kovo 1 d. turi pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir nustatyti aglomeracijų ribas.

4. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.

Specialiojo plano keitimo rengimas finansuojamas Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, planuojamas finansavimo poreikis – 10 000 Eur.

5. Kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

Priėmus teikiamą projektą, galiojančių teisės aktų keisti nereikės.

6. Apie būtinumą paskelbti Teisės aktų registre dėl norminio teisės akto įsigaliojimo.

Būtina.

 

7. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

8. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada).

Sprendimo projektui antikorupcinio vertinimo atlikti nėra būtinybės.

9. Projekto rengėja.

Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Diana Labanauskienė.

 

__________________________