Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686

1, 5, 10, 11, 12, 13 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                       d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį;“.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nevertinant gaunamų pajamų.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnį nauja 1 dalimi ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytiems mokiniams nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (asmeniškai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos. Jeigu, atsisakius paramos, atsirado jos poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali kreiptis (asmeniškai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir datą, nuo kada parama turi būti skiriama.“

2. Buvusias 10 straipsnio 1–8 dalis laikyti atitinkamai 2–9 dalimis.

3. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą atvejį, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena (toliau kartu – gyvenamosios vietos savivaldybė), administraciją, užpildydamas patvirtintos formos prašymą-paraišką, ir prideda reikalingus dokumentus, nustatytus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje (išskyrus dokumentus, kuriuose yra duomenų apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą), išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį. Patvirtintame prašyme-paraiškoje pareiškėjas apie save ir bendrai gyvenančius asmenis nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktinės gyvenamosios vietos adresą, mokėjimo ar kredito įstaigos pavadinimą, sąskaitos, į kurią būtų pervedama mokiniui skirta parama mokinio reikmenims įsigyti, numerį, jei pareiškėjas paramą mokinio reikmenims įsigyti prašo pervesti į mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią asmeninę sąskaitą.“

4. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą gauti socialinę paramą mokiniams. Šiame prašyme pareiškėjas apie save ir mokinį, kuriam prašoma skirti socialinę paramą mokiniams, nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktinės gyvenamosios vietos adresą, mokyklos pavadinimą ir klasę, kurioje mokinys mokosi, mokėjimo ar kredito įstaigos pavadinimą, sąskaitos, į kurią būtų pervedama mokiniui skirta parama mokinio reikmenims įsigyti, numerį, jei pareiškėjas paramą mokinio reikmenims įsigyti prašo pervesti į mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią asmeninę sąskaitą.“

5. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokykloje ir (ar) paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas patvirtintą prašymą-paraišką ar šio straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju laisvos formos prašymą (toliau kartu – prašymas-paraiška) gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas prašymą-paraišką gali pateikti nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos, išskyrus šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą atvejį, kai atskiras prašymas-paraiška nereikalingas. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.“

6. Pakeisti 10 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Prašymas-paraiška gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą. Jei prašymas-paraiška teikiamas per atstovą, nurodomi šie atstovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data), o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktinės gyvenamosios vietos adresas.“

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 11 straipsnį nauja 1 dalimi ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytiems mokiniams nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos pagal mokinių sąrašą, kurį iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos sudaro, patvirtina ir pateikia (asmeniškai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) mokinių nemokamą maitinimą administruojančiai institucijai mokyklos, kurioje mokiniai mokosi, administracija. Mokyklos administracija mokinių sąraše nurodo šiuos mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Jeigu mokykloje, kurioje mokinys mokosi, iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gaunama informacija, kad šios paramos poreikio nėra arba, atsisakius šios paramos, atsirado poreikis mokiniui ją gauti, mokyklos administracija apie tai informuoja mokinių nemokamą maitinimą administruojančią instituciją, nurodydama mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą ir paramos atsisakymo arba skyrimo datą.“

2. Buvusias 11 straipsnio 1–6 dalis laikyti atitinkamai 2–7 dalimis.

3. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą atvejį, skyrimo ar nutraukimo priimamas savivaldybės, kurioje pateiktas prašymas-paraiška, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Užpildomas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ar nutraukimo.“

4. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų mokinių nemokamam maitinimui skirti, pateikimo dienos, mokinių nemokamas maitinimas skiriamas:

1) nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos;

2) pateikus prašymą-paraišką mokslo metais, – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos;

3) mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu paskutinį mokslo metų ugdymo proceso mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ar 4 dalį, be atskiro prašymo-paraiškos nuo mokyklos organizuojamos vasaros poilsio stovyklos pradžios. Jeigu teisė gauti nemokamą maitinimą pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ar 4 dalį atsirado vėliau, mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo prašymą-paraišką nuo kitos dienos, kai buvo gauta informacija apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo mokykloje.“

 

5 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 12 straipsnį nauja 3 dalimi ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą, per laikotarpį, kuriam jam paskirtas nemokamas maitinimas, sukanka 21 metai, nemokamas maitinimas teikiamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniui – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.“

2. Buvusias 12 straipsnio 3–8 dalis laikyti atitinkamai 4–9 dalimis.

3. Pakeisti 12 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Mokiniui pakeitus mokyklą, ankstesnės mokyklos administracija naujos mokyklos administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos pateikia (asmeniškai, paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą (informuojant nurodomas mokinio vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data), naujos mokyklos pavadinimas ir data, nuo kurios mokinys pakeitė mokyklą). Laisvos formos pažymoje mokyklos administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos po to, kai pažyma buvo gauta mokykloje.“

4. Pakeisti 12 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais, išskyrus šio straipsnio 9 dalyje nustatytą atvejį.“

 

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nemokamas maitinimas neskiriamas arba nutraukiamas, jei yra šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta aplinkybė.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu. Savivaldybių ir mokyklų, kuriose savivaldybės administruoja mokinių nemokamą maitinimą, administracijos stebėsenos ir analizės tikslais duomenis apie socialinės paramos mokiniams gavėjų skaičių ir jiems suteiktą socialinę paramą mokiniams teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);“.

2. Pakeisti 15 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) jei yra šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje ar 10 straipsnio 7 dalyje nustatytos aplinkybės ar kyla įtarimas, kad pateikta neteisinga informacija ar pareiškėjas nevykdo šio įstatymo 17 straipsnio 4 punkte nustatytų pareigų, tikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;“.

3. Papildyti 15 straipsnį nauja 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

5. Mokyklų administracijos privalo užtikrinti nemokamų pietų teikimą šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytiems mokiniams.“

4. Buvusią 15 straipsnio 5 dalį laikyti atitinkamai 6 dalimi.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras ir savivaldybių institucijos iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas