Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMUI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo    d. Nr. D1-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunkčiu

t v i r t i n u Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                             

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. rugsėjo d. įsakymu Nr. D1-

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMUI SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos (toliau – Programa) kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų pateikimo, vertinimo ir kompensacijų skyrimo tvarką ir sąlygas.

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Programos lėšų naudojimo metinėje sąmatoje (toliau – metinė sąmata) ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas) patvirtintą priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) nustato finansavimo sąlygas ir skiria lėšas kompensacinėms išmokoms.

4. Ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimus teikti prašymus kompensacinei išmokai gauti (toliau – Prašymas), vykdo Prašymų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir kitais susijusiais teisės aktais.

5. Ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų kompensacinėms išmokoms, o Agentūra, vykdydama fizinių asmenų Prašymų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą tvarko asmens duomenis. Projektų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir pan.);

5.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, ir pan.);

5.3. kiti, su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (sunaikinto automobilio: valstybinis numeris, identifikavimo numeris (toliau – VIN numeris), išregistruoto automobilio: klasė, išregistravimo priežastis, savininkas, registracijos pažymėjimo data, išregistravimo data, techninė apžiūra tam tikrai datai, įsigyto mažataršio automobilio: valstybinis numeris, automobilio VIN numeris, savininkas, valdytojas, klasė, registracijos data, kuro rūšis, CO2 kiekis ir pan.).

6. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. pareiškėjas – fizinis asmuo nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti;

7.2. mažiau taršus automobilis – transporto priemonė (M1 klasės), kurios bendras išmetamas CO2 kiekis ne didesnis kaip 130 g/km, pirmosios registracijos data 2013 m. arba vėlesnė, varoma viena iš šių kuro rūšių – benzinu; benzinu/dujomis; benzinu/elektra; benzinu/elektra, dujomis; benzinu/elektra, suskystintomis dujomis; benzinu/etanoliu; benzinu/etanoliu, dujomis; benzinu/gamtinėmis dujomis; benzinu/suskystintomis dujomis; dujomis; elektra; etanoliu; gamtinėmis dujomis (šie kriterijai netaikomi elektromobiliams);

7.3. kompensacinė išmoka – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjo įsigyto mažiau taršaus automobilio išlaidoms kompensuoti;

7.4. prašymas – Agentūrai per informacinę sistemą pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensacinę išmoką.

 

III SKYRIUS

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

8. Kompensacinės išmokos pagal Priemonę teikiamos fiziniams asmenims.

9. Bendra Priemonei skirta lėšų suma nurodyta metinę sąmatą detalizuojančiame plane.

10. Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 1000 Eur.

11. Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

11.1. Pareiškėjas, yra lengvojo (M1 klasės) automobilio savininkas, eksploatavęs automobilį, registruotą Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre ne mažiau kaip 12 mėnesių, nustatyta tvarka pridavęs šį automobilį sunaikinti ir gavęs eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP), ir šį automobilį išregistravęs iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro kaip ENTP.

11.2. Pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja mažiau taršų automobilį arba lizingo būdu įsigyja (tampa automobilio valdytoju) mažiau taršų automobilį.

11.3. Pareiškėjo mažiau taršaus automobilio atitikties arba registracijos liudijime privalo būti nurodyta bendras išmetamas automobilio CO2 kiekis ir automobilio pirmosios registracijos data;

11.4. Pareiškėjas užpildo nustatytos formos prašymą (toliau – Prašymas) ir užtikrina, kad 11.1.-11.3. papunkčiuose nurodyta informacja bus pateikta registruojant automobilį.

12. Pareiškėjas pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką.

13. Automobilis su tuo pačiu identifikaciniu numeriu (toliau - VIN numeriu) gali būti kompensuojamas tik viena kartą.

14. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad išlaidos mažiau taršiam automobiliui įsigyti nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos daugiau nei vieną kartą.

15. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjai, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šiems reikalavimams patikrinti Agentūra gali naudotis duomenų bazėmis ir registrais.

16. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems mažiau taršų automobilį, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip nuo detalizuojančio plano įsigaliojimo datos.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

17. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti Prašymus ir kitą reikalingą informaciją.

18. Prašymai teikiami per Agentūros informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime teikti Prašymus gali būti nustatyti kiti Prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

19. Pareiškėjai Prašymo formoje turi užpildyti visą prašomą informaciją.

20. Pareiškėjų Prašymus Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, tol, kol pakanka lėšų pagal Priemonę. Vėliau pateikti Prašymai nepriimi.

21. Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo/neskyrimo ir informuoja pareiškėją.

22. Agentūros priimti sprendimai įforminami Agentūros nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

23. Kompensacinė išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

 

VI SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACIJĄ, PRIEŽIŪRA

 

24. Agentūra nustatyta tvarka gali atlikti Prašyme pateiktos informacijos patikrą. Patikrą atlieka Agentūros darbuotojai. Agentūra nustatyta tvarka per dviejų metų laikotarpį nuo kompensavimo išmokos skyrimo turi teisę bet kada atlikti patikras.

25. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše ir Prašyme nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš Pareiškėjo pareikalauti grąžinti kompensacinę išmoką.

26. Pareiškėjas 11.2 papunktyje nustatyta tvarka įsigytą mažiau taršų automobilį, už kurį suteikta kompensacinė išmoka, įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip dvejus metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos be Agentūros sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šio punkto reikalavimus, pareiškėjas privalo grąžinti kompensacinę išmoką. Išskyrus atvejus, kai automobilis po eismo įvykio sugadintas nepataisomai.

27. Pareiškėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą dėl teisių ir įsipareigojimų perėmimo, esant svarioms aplinkybėms, kaip pvz. pareiškėjo mirtis, eismo įvykis, kurio metu automobilis sugadintas nepataisomai.

28. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su Prašymo vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________________