Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2016 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1–33 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.4.1-LVPA-K-106 PRIEMONĖS „ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m.                         d. Nr. 1-

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“  projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1-33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.   Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ (toliau – priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.“

2.   Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2017 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Reglamentas);

3.   Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“;“

4.   Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);“

5.   Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Pasirengimo projektui veiklos – projekto veiklos, apimančios parengiamuosius projekto darbus (techninį projektavimą), kurie pagal Reglamentą nėra laikomi darbais;“

6.   Pakeičiu 4.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.9. Veiklos pelnas suprantamas taip, kaip apibrėžta Reglamento I skyriaus 2 straipsnio 39 punkte.“

7.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 20 273 401 euro (dvidešimt milijonų dviejų šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų vieno euro), iš kurių iki 20 273 401 euro (dvidešimt milijonų dviejų šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų vieno euro) Sanglaudos fondo lėšų.

8.   Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

11.1. transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;

11.2. elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.“

9.   Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2016 m. I ketvirtį ir 2017 m. IV ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus ir taip pat pateikiama Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas Ministerijos ir http://www.esinvesticijos.lt svetainėse.“

10. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai. Partneriai negalimi.“

11. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

12. Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1 (11):“

13. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos 2012 m. kovo 23 d. Europos Komisijos komunikatu Nr. COM(2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame 2015 m. rugsėjo 10 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. SWD(2015)177 numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą.  Dokumentai skelbiami Europos Komisijos svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1.“

14. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25.  Tam tikrais atvejais, dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.“

15. Pakeičiu 30.1 papunktį jį išdėstau taip:

30.1. pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs investicijų projektą (jame turi būti nurodyti ir aprašyti visi diegiami pažangiojo elektros tinklo elementai) su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai. Investicijų projektas su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle rengiamas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje  http://www.esinvesticijos.lt, skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimo skyrimas“, dalyje „Metodikos“ arba http://www.ppplietuva.lt/, skyriuje „Teisinė ir metodinė informacija“, srityje „Metodiniai dokumentai“;“

16. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Rengiant viešųjų pirkimų dokumentus rekomenduojama įvertinti galimybę prisidėti prie Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatytų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo.

17. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Projekto veiklos, kurioms prašoma finansavimo, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki projekto sutarties sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto veiklos, išskyrus pasirengimo projektui veiklas, pradedamos įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.“

18. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.“

19. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Neturi būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo ekonomikos ir aplinkosaugos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių, laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų aplinkosaugos reikalavimų ir vadovaujamasi statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.“

20. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Projektu turi būti prisidedama prie Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“, ir Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, tikslo „siekti, kad išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose 2020 metais neviršytų 8,53 mln. tonų CO2e, taip užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimą“ uždavinio „Pasirengti elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo infrastruktūros modernizavimui ir jį vykdyti, maksimaliai didinant galimybes efektyviai reaguoti į paklausą ir plėtoti paskirstytą gamybą“ įgyvendinimo.“

21. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos, patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.“

22. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Įgyvendinančioji institucija tikrina projekto atitiktį Reglamento I skyriuje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir Reglamento III skyriaus 48 straipsnyje nustatytiems valstybės pagalbos energetikos infrastruktūrai teikimo reikalavimams pagal projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (pildomas Aprašo 5 priedas).

23. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Vadovaudamasis Reglamento 48 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjas turi parengti informaciją apie valstybės pagalbą projektui, t. y. prognozuojamus finansinius srautus (pildomas Aprašo 4 priedas).“

24. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų“.

25. Papildau 481 punktu:

481. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.“

26. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Pagal Aprašą ir Reglamento 7 ir 48 straipsnius tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos  yra šios:

50.1. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir kt. darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;

50.2. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;

50.3. 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“ – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalinga įranga, įrenginiai ir kt. turtas: kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) išlaidos. Finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį, tai yra finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) būdu įsigytas ilgalaikis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.

50.4. 6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams, kaip nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 skirsnyje. Šios išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms projekto biudžeto išlaidų kategorijoms, jei su privalomo informavimo apie projektą priemonėmis susiję darbai ar paslaugos perkamos kartu su kitais darbais ar paslaugomis (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas informacinių stendų įrengimas).“

27. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Įsigyjamas turtas turi būti naujas.“

28. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento III skyriaus 48 straipsnio 5 dalyje.“

29. Papildau 551 punktu:

551. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą. Pareiškėjas pildo Aprašo 3 priedą, kuriame nurodo informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius.“

30. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 63 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).“

31. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Tuo atveju, kai DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar neužtikrinamos, paraiška su priedais įgyvendinančiajai institucijai teikiami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka, pasirašyti raštu popierinėje laikmenoje arba pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje). Kai paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos teikiami tokiu pat būdu, kaip paraiška, išskyrus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 16 punkte nustatytas išimtis.“

32. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Jei paraiška kartu su Aprašo 63 punkte nurodytais priedais teikiama popierinėje laikmenoje, įgyvendinančiajai institucijai teikiamas paraiškos originalas, pasirašytas raštu, ir jos priedai, kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

33. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Jei paraiška kartu su Aprašo 63 punkte nurodytais priedais elektroninėje laikmenoje, įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas paraiškos originalas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

34. Pakeičiu 63.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.1. Investicijų projektą (.docx formatu) su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (.xlsx formatu)  kaip nurodyta Aprašo 30.1 papunktyje;“

35. Pakeičiu 63.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.7. VKEKK nutarimą dėl investicijų sąrašo derinimo arba nutarimą dėl investicijų projekto derinimo, apimantį projekte numatytas investicijas;“

36. Pripažįstu netekusiu galios 63.9 papunktį.

37. Pakeičiu 63.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.10. numatomų modernizuoti statinių ir (ar) įrenginių amžių ir vertę pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų ir (ar) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalių, susijusių su numatomais modernizuoti statiniais ir (ar) įrenginiais, išrašus ar kopijas;“

38. Pakeičiu 63.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.11. pareiškėjo patvirtintų paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);

39. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Paraiškų pateikimo terminas nustatomas kvietimo teikti paraiškas skelbime. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Jei teikdamas paraišką pareiškėjas Aprašo 63 punkte nurodytus priedus yra pateikęs įgyvendinančiajai institucijai su ankstesne paraiška, juos teikti pakartotinai neprivalo, bet turi nurodyti rašto, kuriuo pateiktas(-i) priedas(-ai), pavadinimą, numerį ir išsiuntimo datą. Jei informacija pateikta rašto priede – priedo pavadinimą ir (ar) numerį. Jeigu ankstesnė paraiška teikta per DMS, nurodo jų pateikimo per DMS datą.

40. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą dėl priežasčių, nurodytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.“

41. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Priėmusi sprendimą dėl projekto finansavimo Ministerija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Tais atvejais, kai vienam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama pagalbos suma viršija Reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Ministerija per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie skirtą pagalbą per Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo modulį.

42. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Paskutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu projektui suteikta valstybės pagalba bus diskontuojama, vadovaujantis Reglamento 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis.“

43. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka ir pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą bei nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 7 dienos, jei projekto sutarties šalys nesusitaria kitaip. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas iki įgyvendinančios institucijos nustatyto pasiūlymo galiojimo termino pabaigos turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis ir atsižvelgdama į Aprašo 80 punkte nustatytą projektų sutarčių sudarymo terminą, turi teisę pratęsti sutarties pasirašymo terminą, ir apie savo sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.“

44. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

82.1.arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

82.2. arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

45. Pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

86. Projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas, ir ne mažiau kaip penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos.“

46. Pripažįstu netekusiu galios 89 punktą.

47. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

93. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.“

48. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

49. Pakeičiu 3 priedo 1 punkto „Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba“ lentelę ir ją išdėstau taip:

 

Planuojama gauti valstybės

pagalbos suma (ne iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos)

Gautos

valstybės pagalbos

suma (ne iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos)

Valstybės pagalbos

teikėjas

(institucija)

Teisės aktas, kuriuo remiantis skirta valstybės pagalba

Valstybės pagalbos

suteikimo data

 

Materialiosios

investicijos

 

 

 

 

 

Nematerialiosios

investicijos

 

 

 

 

 

De minimis pagalba

 

 

 

 

 

Kita įvairių formų

valstybės finansinė

parama juridiniams

asmenims

 

 

 

 

 

50. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

51. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Energetikos ministras   

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2017 m.                           d. raštu Nr.