Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2023 m.                       d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 6 straipsnio 2 dalies 7 punktu,

t v i r t i n u Leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m.                  d. įsakymu

Nr. D1-  

 

leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimo IR panaikinimo tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimo vykdyti žemės kasimo darbus (toliau – leidimas) išdavimo ir panaikinimo, ginčų, susijusių su sprendimų dėl leidimo išdavimo ar panaikinimo priėmimu, nagrinėjimo tvarką.

2.    Aprašas taikomas statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbantiems subjektams, (toliau – statytojas (užsakovas)), kai statant, remontuojant ir rekonstruojant arba griaunant statinius ar kilnojamuosius daiktus (žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklus, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekius, ryšių linijas, ryšių kabelius, ryšių kabelių kanalų sistemas) vykdomi žemės kasimo darbai atskirųjų želdynų teritorijoje, vietinės reikšmės kelio juostoje, urbanizuotų teritorijų viešojoje erdvėje, kai kasama giliau kaip 50 cm. Šis aprašas netaikomas, kai žemės kasimo darbai patenka į statinio projektą, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnį.

3.    Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

4.    Žemės kasimo darbai atskirųjų želdynų teritorijoje, vietinės reikšmės kelio juostoje, urbanizuotų teritorijų viešojoje erdvėje, kai kasama giliau kaip 50 cm, vykdomi tik turint leidimą, kuris išduodamas, pratęsiamas ar kurį išduoti atsisakoma naudojantis leidimo vykdyti žemės kasimo darbus elektronine paslauga (toliau – el. paslauga), pasiekiama per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP) adresu www.epaslaugos.lt ar Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS „Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt.

5.    Leidimą, atsižvelgdama į savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus priimtą sprendimą tokį leidimą išduoti, išduoda savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo per el. paslaugą dienos. Jei leidimas neišduodamas iki šiame punkte nurodyto termino pabaigos, savivaldybės vykdomoji institucija pateikia motyvuotą atsakymą, nurodydama atsisakymo išduoti leidimą priežastis, tokio sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

6.    Leidimui gauti statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo per TPS „Vartai“ ir (ar) VIISP pasiekiamą el. paslaugą:

6.1.    užpildo elektroninę prašymo formą, nurodo teritorijos, kurioje bus vykdomi žemės kasimo ir (ar) aptvėrimo darbai, ribą; 

6.2.    gauna inžinerinius tinklus valdančių institucijų sutikimus ir jų valdomų inžinerinių tinklų erdvinius duomenis;

6.3.    pateikia rašytinį įgaliojimą (*.pdf arba *.adoc formatu), jeigu prašymą pasirašo ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;

6.4.    pateikia žemės sklypo, kuriame bus vykdomi žemės kasimo darbai, savininkų (naudotojų, valdytojų) rašytinius sutikimus (*.pdf ar *.adoc formatu), jei statoma valstybinėje žemėje – pateikia valstybinės žemės patikėtinio sutikimą;

6.5.    pateikia statinio statybos leidimą;

6.6.    pateikia Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą leidimą (suderinimą), jeigu žemės kasimo darbai vykdomi kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;

6.7.    pateikia  savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą leidimą tvarkyti želdinius, jei vykdant žemės kasimo darbus reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus.

7.    Jei statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo pateikia ne visus Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, savivaldybės vykdomoji institucija per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo informuoja statytoją (užsakovą) ar jo įgaliotą asmenį apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir kad trūkstamus dokumentus statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Leidimas neišduodamas, jei statytojas (užsakovas) per nurodytą terminą nepateikia Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų.

8.    Leidimas išduodamas laikantis prašyme nurodytų darbų atlikimo terminų. Informacija apie išduotus leidimus (leidimo numeris, teritorija, kurioje išduotas leidimas, leidimo galiojimo teras) skelbiama viešai per TPS „Vartai“ prieinamą žemėlapį „Leidimai vykdyti žemės kasimo darbus“ adresu www.planuojustatau.lt.

9.    Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, tęsti žemės kasimo darbus galima tik pratęsus leidimą.

10.  Jei iki leidimo galiojimo pabaigos likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų žemės kasimo darbai nebaigti, leidimas gali būti pratęsiamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui per el. paslaugą pateikus prašymą pratęsti leidimą – užpildžius šioje paslaugoje nurodytą prašymo formą. Sprendimą dėl leidimo pratęsimo savivaldybės vykdomoji institucija per el. paslaugą pateikia per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Leidimas pratęsiamas laikantis prašyme nurodytų darbų atlikimo terminų. Leidimas nepratęsiamas, jeigu prašymas pateikiamas nesilaikant Aprašo 6 ir 10 punktų reikalavimų. Jei leidimas nepratęsiamas, savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos pateikia atsakymą, nurodydama atsisakymo pratęsti leidimą priežastis, tokio sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.   

11.     Nesilaikant leidime nustatytų sąlygų, leidimas, atsižvelgiant į savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus priimtą sprendimą leidimą panaikinti, panaikinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo leidime nustatytų sąlygų nesilaikymo nustatymo ar paaiškėjimo dienos jį išdavusios savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu. Apie tokį sprendimą užsakovą (statytoją) savivaldybės vykdomoji institucija informuoja raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12Statytojas (užsakovas) turi teisę savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimus arba neveikimą skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Ginčus, susijusius su priimtais sprendimais dėl leidimo išdavimo ar panaikinimo, savivaldybės vyriausiasis inžinierius nagrinėja Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

13.  Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus be Apraše nustatyta tvarka gauto leidimo, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 365 straipsnyje nustatyta tvarka. Apie padarytą Administracinių nusižengimų kodekso 365 straipsnio pažeidimą skelbiama vienus metus nuo pažeidimo fiksavimo datos savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“, nurodant leidimo numerį ir viešą prieigą prie jo.

 

________________________________

part_7859cf8505e54fbb8e53959e92d7af09_end