Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl PREKYBOS SU DAŽNIO REGULIAVIMU NESUSIJUSIOMIS PAPILDOMOMIS PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO

 

2022 m.             d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies  42 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2022 m.      d. pažymą Nr. O5E-     „Dėl prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 


 

 

 

 

part_a20fbf8c7758485bb117e8968e218b5d_end

part_352a8c0a3f564caf9b07db2f9f3a713c_end

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m.             d.     nutarimu Nr. O3E-

 

 

 

 

PREKYBOS SU DAŽNIO REGULIAVIMU NESUSIJUSIOMIS PAPILDOMOMIS PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 


 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 31 punkto nuostatomis.

2. Aprašas skirtas nustatyti Perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – Operatorius) iš elektros energijos rinkos dalyvių įsigyjamų su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų prekybos principus ir specifikacijas.

3. Su dažnio reguliavimu nesusijusios papildomos paslaugos nustatytos (toliau – Paslaugos) vadovaujantis 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 2 straipsnio 49 punktu.

4. Apraše nustatomi reikalavimai šioms Paslaugoms:

4.1. nuostoviosios būsenos įtampos reguliavimo  papildoma paslauga;

4.2. elektros energetikos sistemos paleidimo užtikrinimo po totalios avarijos papildoma paslauga;

4.3. elektros energetikos sistemos izoliuoto veikimo užtikrinimo papildoma paslauga;

4.4. trumpo jungimo srovės užtikrinimo papildoma paslauga;

4.5. vietos tinklo stabilumo inercijos užtikrinimo papildoma paslauga.

5. Aprašas parengtas siekiant užtikrinti, kad Operatorius įsigytų Paslaugas iš tokias Paslaugas teikiančių tinklų naudotojų, prioriteto tvarka rinkdamasis energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones, kai tokios paslaugos ekonomiškai veiksmingai sumažina poreikį atnaujinti ar pakeisti perdavimo tinklų elementus ir padeda užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų tinklų darbą.

6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos, 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymas ir kiti elektros energetikos rinką reglamentuojantys teisės aktai.

 

 

II SKYRIUS

NUOSTOVIOSIOS BŪSENOS ĮTAMPOS REGULIAVIMO PAPILDOMA PASLAUGA

 

 

7. Nuostoviosios būsenos įtampos reguliavimo papildomos paslaugos (toliau – Įtampos valdymo paslauga) tikslas yra įtampos lygio užtikrinimas nustatytose ribose, normaliu perdavimo sistemos valdymo metu ir avariniais atvejais įvertinus N–1 kriterijų.

8. Operatorius turi palaikyti reaktyviosios galios kompensavimo apimtis siekiant užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos (toliau – Lietuvos ES) 110 kV perdavimo tinklo įtampą 99-123 kV ribose, o 330 kV perdavimo tinklo įtampą 297-362 kV ribose (vadovaujantis 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės). Žemutinė įtampos riba nustatyta siekiant išvengti elektros energijos vartotojų atjungimo ir įtampos griūties, viršutinės įtampos riba nustatyta siekiant nepažeisti perdavimo tinklo ir tinklų naudotojų pirminių įrenginių izoliacijos ir nustatoma atsižvelgiant į naudojamą pirminės įrangos standartą.

9. Operatorius reaktyviosios galios kompensavimo apimtis užtikrina integruotaisiais elektros tinklo komponentais (šuntiniais reaktoriais, kondensatorių baterijomis, nuolatinės srovės keitikliais, sinchroniniais kompensatoriais ir autotransformatorių atšakomis).

10. Tais atvejais, kai integruotaisiais elektros tinklo komponentais negalima užtikrinti reikalingų reaktyviosios galios kompensavimo apimčių Operatorius Įtampos valdymo paslaugą perka iš tinklų naudotojų, kurie atitinka šiuos techninius reikalavimus:

10.1. disponuoja prie perdavimo tinklo prijungtais reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiais (sinchroniniais kompensatoriais);

10.2. reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiai gali kompensuoti reaktyviąją galią ne mažesniame kaip ±20 MVar diapazone;

10.3. reaktyviosios galios kompensavimas visame diapazone turi būti aktyvuojamas ne ilgiau kaip 15 min. laikotarpyje;

10.4. užtikrintas reaktyviosios galios realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą (ne didesniu nei 2 s intervalu).

11. Operatorius kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis dėl Įtampos valdymo paslaugos tiekimo su visais tinklų naudotojais, kurie iki gruodžio 1 d. pateikia prašymą tiekti Įtampos valdymo paslaugą ir atitinka 10 punkto reikalavimus bei ne vėliau kaip penkerių metų laikotarpyje yra sėkmingai atlikę įrenginių atitikties bandymus Įtampos valdymo paslaugos tiekimui.

12. Įrenginių atitikties bandymų atlikimo tvarka dėl Įtampos valdymo paslaugos tiekimo skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

13. Įtampos valdymo paslaugos standartinė sutartis skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

14. Operatorius operatyvinę valandą pagal poreikį aktyvuoja Įtampos valdymo paslaugą ir apmoka už faktinį paslaugos aktyvavimo laiką pagal sutartyje nustatytą kainą.

15. Įtampos valdymo paslaugos tiekėjų įrenginiai bus aktyvuojami vadovaujantis mažiausių sąnaudų principu, įvertinus šiuos kriterijus:

15.1.1. Įtampos valdymo paslaugos kainą;

15.1.2. reaktyviosios galios įtakos koeficientą;

16. Reaktyviosios galios įtakos koeficientai nustatomi visiems Įtampos valdymo paslaugos tiekėjams 330 kV pastočių atžvilgiu.

17. Reaktyviosios galios įtakos koeficientai apskaičiuojami įvertinus Įtampos valdymo paslaugos tiekėjų įrenginio reaktyviosios galios 1 MVar pokyčio įtaką atitinkamos 330 kV pastotės įtampos pokyčiui.

 

III SKYRIUS

ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS PALEIDIMO UŽTIKRINIMO PO TOTALIOS AVARIJOS PAPILDOMA PASLAUGA

 

 

18. Elektros energetikos sistemos paleidimo užtikrinimo po totalios avarijos papildomos paslaugos (toliau – Sistemos atstatymo paslauga) tikslas yra pradėti elektros energetikos sistemos atstatymą, užtikrinant elektrinių nustatytų sistemos atstatymo po totalios avarijos plane paleidimą.

19. Sistemos atstatymo paslauga užtikrina sistemos atstatymo po totalios avarijos plano įgyvendinimą, kuris yra parengtas vadovaujantis 2017 m. lapkričio 24 d. reglamento (ES) 2017/2196, nuostatomis (toliau – Sistemos atstatymo planas).

20. Sistemos atstatymo paslaugos tiekėjai turi užtikrinti šiuos techninius reikalavimus:

20.1. elektros energijos gamybos įrenginiai turi būti prijungti prie perdavimo tinklo ir instaliuota aktyvioji galia ne mažesnė nei 20 MW;

20.2. savarankiškai be pagalbos iš Lietuvos elektros energetikos sistemos (toliau – EES) paleisti elektros energijos gamybos įrenginius ir paduoti įtampą į perdavimo tinklą;

20.3. įrenginys arba įrenginiai turi užtikrinti elektros energijos gamybą ne trumpesniam nei 12 val. laikotarpiui užtikrinant sistemos atstatymo po totalios avarijos plane nurodytų įrenginių savų reikmių maitinimą;

20.4. užtikrintas šių realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą (ne didesniu nei 2 s intervalu):

20.4.1. aktyvioji galia;

20.4.2. reaktyvioji galia.

20.5. įrenginys arba įrenginiai turi būti išbandyti paleidžiant sistemos atstatymo po totalios avarijos plane nurodytus įrenginius.

21. Operatorius kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis dėl Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo su visais tinklų naudotojais, kurie yra įtraukti į Sistemos atstatymo planą ir atitinka 20 punkto reikalavimus bei ne vėliau kaip penkerių metų laikotarpyje yra sėkmingai atlikę įrenginių atitikties bandymus pagal su Operatoriumi suderintą bandymų programą.

22. Įrenginių atitikties bandymo atlikimo tvarka dėl Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

23. Sistemos atstatymo paslaugos standartinė sutartis skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

24. Sistemos atstatymo paslauga tiekiama 12 mėn. laikotarpiui, Operatorius apmoka už Sistemos atstatymo paslaugą pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą Sistemos atstatymo paslaugos kainos viršutinę ribą, vadovaujantis Sistemos atstatymo paslaugos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

25. Tinklų naudotojai, kurie planuoja tiekti Sistemos atstatymo paslaugą, tačiau nėra įtraukti į Sistemos atstatymo planą, iki kovo 1 d. gali pateikti prašymą Operatoriui dėl Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo ateinantiems metams.

26. Operatorius gavęs prašymą dėl Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo iš tinklų naudotojų, kurie nėra įtraukti į Sistemos atstatymo planą, per 20 darbo dienų pateikia atsakymą dėl galimybės tiekti Sistemos atstatymo paslaugą.

27. Operatorius per 60 darbo dienų po sėkmingai atlikto įrenginių atitikties bandymo protokolo pasirašymo dėl Sistemos atstatymo paslaugos tiekimo atnaujina Sistemos atstatymo planą, įtraukdamas naujus tinklų naudotojus galinčius užtikrinti elektros energetikos sistemos atstatymą įvykus totaliai avarijai.

 

 

IV SKYRIUS

ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS IZOLIUOTO VEIKIMO UŽTIKRINIMO PAPILDOMA PASLAUGA

 

28. Elektros energetikos sistemos izoliuoto veikimo užtikrinimo papildomos paslaugos (toliau – Izoliuoto darbo paslauga) tikslas užtikrinti stabilų Lietuvos EES darbą veikiant izoliuotu režimu.

29. Izoliuoto darbo paslaugą sudaro:

29.1. elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslauga (toliau – Įrenginių prieinamumo paslauga), kurios paskirtis užtikrinti sistemos balanso valdymą izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo metu;

29.2. izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga (toliau – Izoliuoto darbo rezervo paslauga), kurios paskirtis užtikrinti greitą aktyviosios galios reguliavimą izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo metu ir išvengti automatinio vartotojų apkrovos išjungimo atsijungus vienetiniam tinklo elementui.

30. Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis nustato Operatorius, vadovaudamasis Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimčių nustatymo metodika, kuri pateikta Aprašo priede Nr. 2.

31. Operatorius Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis ir potencialius paslaugų tiekėjus ateinantiems kalendoriniams metams pateikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.

32. Operatorius savo interneto svetainėje iki rugpjūčio 15 d. paskelbia Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis laikotarpiui ne trumpesniam kaip iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais projekto įgyvendinimo pabaigos.

33. Operatorius Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjus nustato visam kalendorinių metų laikotarpiui aukciono būdu.

34. Įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono reglamentas pateiktas Aprašo priede Nr. 3.

35. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukciono reglamentas pateiktas Aprašo priede Nr. 4.

36. Operatorius Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukcionus organizuoja ir aukciono laimėtojus paskelbia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po viršutinių kainos ribų paskelbimo.

37. Operatorius Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukcionų laimėtojus skelbia Operatoriaus internetinėje svetainėje nurodant Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtis ir kainas.

38. Operatorius iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis su Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukciono laimėtojais, kurie ne vėliau kaip vienerių metų laikotarpyje yra atlikę įrenginių atitikties bandymus.

39. Įrenginių atitikties bandymų atlikimo tvarka dėl Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugų tiekimo skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

40. Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos standartinės sutartys skelbiamos Operatoriaus internetinėje svetainėje.

41. Operatorius apmoka už Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugas už praėjusio mėnesio laikotarpį pagal Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugų sutartyse nustatytas sąlygas.

42. Operatorius įrenginių techninės būklės ir techninės priežiūros užtikrinimo laikotarpiu ne ilgesniu nei 240 val. per metus apmoka už Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugas, jeigu įrenginių techninės būklės ir techninės priežiūros atlikimo grafikai buvo suderinti pagal Įrenginių prieinamumo ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugų sutartyse nustatytas sąlygas.

 

I SKIRSNIS

ĮRENGINIŲ PRIEINAMUMO PASLAUGA

 

43. Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjų įrenginiai turi užtikrinti šiuos reikalavimus:

43.1. elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji vienetinė aktyvioji galia yra 20 MW ir daugiau;

43.2. elektros energijos gamybos įrenginių aktyvavimas iš šaltos būklės iki perdavimo sistemos operatoriaus nurodymu užsakytos galios atliekamas ne ilgiau kaip per 12 val. laikotarpį;

43.3. elektros energijos gamybos įrenginiai per 12 mėnesių laikotarpį iki paslaugos teikimo pradžios buvo sinchronizuoti su Lietuvos elektros energetikos sistema ir ne mažiau nei vieną valandą tiekė elektros energiją į elektros tinklus;

43.4. elektros energijos gamybos įrenginiuose pagamintai elektros energijai nėra taikomos teisės aktų nustatytos skatinimo priemonės;

43.5. elektros energijos gamybos įrenginiuose pagaminta elektros energija nėra naudojama pirmos (I) aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos vartojimui užtikrinti;

43.6. elektros energijos gamybos procesas elektros energijos gamybos įrenginiuose gali būti atskirtas ir nepriklausyti nuo kitų su elektros energijos gamyba nesusijusių elektros energijos gamintojo gamybinių ir (ar) technologinių, ir (ar) šilumos gamybos procesų;

43.7. gamintojas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio nuostatomis nepateikė perdavimo sistemos operatoriui pranešimo apie planuojamą elektros energijos įrenginio laikiną eksploatavimo sustabdymą (elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą neprivaloma teikti tokio laikino eksploatavimo sustabdymo laikotarpiu) arba visišką eksploatavimo nutraukimą;

43.8. elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti pagal Įrenginių atitikties bandymo atlikimo tvarką, nustatytą Aprašo priede Nr. 1;

43.9. elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumas užtikrinamas 12 mėnesių laikotarpiui, išskyrus su perdavimo sistemos operatoriumi suderintus laikotarpius būtinajai elektros energijos gamybos įrenginių techninei apžiūrai, remontui ir kitiems būtiniems priežiūros darbams atlikti;

43.10. elektros energijos gamybos įrenginiai turi užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos gamybą ne trumpesniam kaip 90 parų laikotarpiui (43.10 papunkčio reikalavimas taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d.);

43.11. užtikrintas šių realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą (ne didesniu nei 2 s intervalu):

43.11.1. aktyvioji galia;

43.11.2. reaktyvioji galia.

44. Įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono pasiūlymus teikia visi tinklų naudotojai, kurie atitinka Apraše nustatytus Įrenginių prieinamumo paslaugos reikalavimus ir aukciono reglamente nustatytus reikalavimus, išskyrus tinklų naudotojus, kurių įrenginiuose gaminama elektros energija pirmos (I) aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos vartojimui užtikrinti arba elektros energijos gamybos procesas elektros energijos gamybos įrenginiuose negali būti atskirtas nuo kitų su elektros energijos gamyba nesusijusių gamybinių ir (ar) technologinių, ir (ar) šilumos gamybos procesų, taip pat gamintojus, kurie perdavimo sistemos operatoriui teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais pateikė pranešimą apie planuojamą elektros energijos įrenginio laikiną eksploatavimo sustabdymą (tokio laikino eksploatavimo sustabdymo laikotarpiu) arba visišką eksploatavimo nutraukimą.

45. Pasiūlymus Įrenginių prieinamumo paslaugos aukcione elektros energijos gamintojai privalo teikti kiekvienu 43 punkto reikalavimus atitinkančiu elektros energijos gamybos įrenginiu, kuriam netaikoma nė viena iš nurodytų išimčių. Tinklų naudotojai Įrenginių prieinamumo paslaugos aukcione konkuruoja visais kaštais, išskyrus gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos kaštus.

46. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos kaštai į papildomų paslaugų kainą įtraukiami pagal Įrenginių prieinamumo paslaugos aukcioną laimėjusių Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjų šiai paslaugai tiekti deklaruotus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, nustatytus vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Gamtinių dujų vartojimo pajėgumų tvarkos aprašas).

47. Perdavimo sistemos operatorius teikia pasiūlymą Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekėjams užtikrinti parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui ir tam būtiną pagaminti elektros energijos kiekį iki 60 kalendorinių dienų visam Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekimo laikotarpiui. Perdavimo sistemos operatoriaus užsakomas elektros energijos gamybos grafikas ir atsiskaitymo tvarka su elektros energijos gamintoju nustatomi Įrenginių prieinamumo paslaugos sutartyje.

48. Elektros energijos gamintojas, tiekiantis Įrenginių prieinamumo paslaugą, patvirtinęs perdavimo sistemos operatoriaus užsakymą užtikrinti  parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui ir tam būtiną pagaminti elektros energijos kiekį, privalo iš anksto įvertinti ir užsitikrinti  tam reikalingą kuro kiekį, kad izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslauga būtų suteikta efektyviai, saugiai ir patikimai.

49. Kuro atsargų laikymo, transportavimo, saugojimo, realizavimo rinkoje ir kitos su tuo susijusios sąnaudos įtraukiamos į Įrenginių prieinamumo paslaugą ir kompensuojamos atsižvelgiant į Įrenginių prieinamumo paslaugos apimtis.

50. Elektros energijos gamintojai, tiekiantys Įrenginių prieinamumo paslaugą Operatoriaus prašymu turi pateikti informaciją ir pagrindimą dėl reikalingo kuro kiekio užtikrinimo Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimui prieš pasirašant Įrenginių prieinamumo paslaugos tiekimo sutartis.

51. Įrenginių prieinamumo paslaugą teikiantys elektros energijos gamintojai turi teisę, nepažeisdami šiame Apraše nustatytų reikalavimų, gaminti elektros energiją įrenginiais, kuriais yra teikiama Įrenginių prieinamumo paslauga, ir dalyvauti kituose elektros energijos rinkos segmentuose.

52. Įrenginių prieinamumo paslauga aktyvuojama Operatoriui pateikiant užsakymą dėl elektros energijos gamybos, nurodant nustatytos elektros energijos kiekio pateikimą į balansavimo rinką arba pardavimą diena prieš elektros rinkoje.

 

II SKIRSNIS

IZOLIUOTO DARBO REZERVO PASLAUGA

 

53. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjų įrenginiai turi užtikrinti šiuos reikalavimus:

53.1. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjų įrenginiai turi būti prijungti prie perdavimo tinklo;

53.2. Elektros energijos gamyba turi būti užtikrinta ne trumpesniam kaip 30 min. veikimui visa teikiamos paslaugos apimtimi;

53.3. Izoliuoto darbo rezervo paslauga aktyvuojama automatiškai iš vietinės valdymo sistemos, esant dažnio pokyčiams elektros energetikos sistemoje;

53.4. Izoliuoto darbo rezervo paslauga pilna apimtimi aktyvuojama per laikotarpį neilgesnį kaip 1 s; 

53.5. Lietuvos EES arba Baltijos EES, veikiant izoliuoto darbo režimu ir pasiekus 95 % vardinės elektros energijos talpos išnaudojimą, 53.2 papunkčio reikalavimas turi būti atstatytas per kuo trumpesnį laikotarpį su Operatoriumi suderintais terminais.

54. Izoliuoto darbo rezervo paslauga aktyvuojama automatiškai pagal Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekimo sutartyje nustatytus elektros energetikos sistemos dažnio parametrus.

55. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjai suderinus su Operatoriumi gali dalyvauti pilotiniuose bandymuose dėl kitų papildomų paslaugų tiekimo.

56. Operatoriui neturint galimybės užsitikrinti dažnio palaikymo rezervo iš elektros energijos gamintojų dažnio palaikymo rezervo paslaugą gali teikti Izoliuoto darbo rezervo paslaugos tiekėjai pagal Izoliuoto darbo rezervo paslaugos sutartyje nustatytas papildomas sąlygas.

 

V SKYRIUS

TRUMPO JUNGIMO SROVĖS UŽTIKRINIMO PAPILDOMA PASLAUGA

 

 

57. Trumpo jungimo srovės užtikrinimo papildomos paslaugos (toliau – Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslauga) tikslas užtikrinti selektyvų relinių apsaugų veikimą ir nuolatinės srovės keitiklių stabilų darbą.

58. Operatorius kiekvienais metais atitinkamose 110/330 kV ir 330/400 kV pastotėse nustato minimalią reikalingą palaikyti trumpo jungimo srovę, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus:

58.1. minimali trumpo jungimo srovė turi užtikrinti distancinių ir diferencinių relinių apsaugų selektyvų veikimą;

58.2. minimali trumpo jungimo srovė turi užtikrina stabilų nuolatinės srovės keitiklių darbą veikiant pilna galia.

59. Operatorius minimalią trumpo jungimo srovę užtikrina įjungiant integruotus elektros tinklo komponentus (sinchroninius kompensatorius) bei parenkant reikalingą perdavimo tinklo topologiją.

60. Tais atvejais, kai integruotų elektros tinklo komponentų įjungimas ir perdavimo tinklo topologijos parinkimas neužtikrina nustatytų minimalių trumpo jungimo srovių, Operatorius Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą perka iš tinklų naudotojų, kurie atitinka šiuos techninius reikalavimus:

60.1. disponuoja prie perdavimo tinklo prijungtais sinchroniniais generatoriais arba sinchroniniais kompensatoriais;

60.2. sinchroninių generatorių arba sinchroninių kompensatorių paleidimas laikas iš šaltos būklės iki sinchronizavimo su tinklu ne ilgesnis nei 8 val.;

60.3. užtikrintas aktyviosios ir reaktyviosios galios realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą (ne didesniu nei 2 s intervalu).

61. Operatorius kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis dėl Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos tiekimo su visais tinklų naudotojais, kurie iki gruodžio 1 d. pateikia prašymą tiekti Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą ir atitinka 60 punkto reikalavimus bei ne vėliau kaip penkerių metų laikotarpyje yra sėkmingai atlikę įrenginių atitikties bandymus Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos tiekimui arba pasirašo papildomus susitarimus prie Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos standartinių sutarčių dėl Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos tiekimo.

62. Įrenginių atitikties bandymo atlikimo tvarka dėl Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos tiekimo skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

63. Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos tiekimo standartinė sutartis skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

64. Operatorius už Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugą apmoka pagal faktinį Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos aktyvavimą, remiantis Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos arba Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos tiekimo sutartyse nustatytomis Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos teikimo sąlygomis.

65. Operatorius iki 16 val. diena prieš operatyvinę dieną, remiantis diena prieš prekybos rezultatais, nustato Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos poreikį ir vadovaujantis Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos sutarties sąlygomis arba Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos sutartyse nustatytomis Trumpo jungimo srovės užtikrinimo paslaugos teikimo sąlygomis papildomai iš šaltos būklės aktyvuoja sinchroninius generatorius arba atitinkamai operatyvinę valandą aktyvuoja sinchroninius kompensatorius.

66. Trumpo jungimo srovių užtikrinimo paslaugos teikėjų įrenginiai bus aktyvuojami vadovaujantis mažiausių sąnaudų principu įvertinus šiuos kriterijus:

66.1. paslaugos kainą, kai paslauga teikiama sinchroniniais kompensatoriais;

66.2. trumpo jungimo srovės įtakos koeficientą;

66.3. aktyvavimo laikotarpį (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);

66.4. minimalią aktyviąją galią (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);

66.5. paleidimo iš šaltos būklės sąnaudas (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);

66.6. balansavimo elektros energijos kainą (tais atvejais, kai reikalinga elektros energijos gamyba).

67. Trumpo jungimo srovės įtakos koeficientai nustatomi visiems Trumpo jungimo srovių užtikrinimo paslaugos teikimo sutartis turintiems paslaugos teikėjų įrenginiams, atitinkamų 110/330 kV ir 330/400 kV pastočių atžvilgiu.

68. Įrenginių trumpo jungimo srovės įtakos koeficientai apskaičiuojami įvertinus įrenginių trumpo jungimo srovės įtaką atitinkamo sistemos taško suminiai trumpo jungimo galiai.

 

VI SKYRIUS

VIETOS TINKLO STABILUMO INERCIJOS UŽTIKRINIMO PAPILDOMA PASLAUGA

 

 

69. Vietos tinklo stabilumo inercijos užtikrinimo papildomos paslaugos (toliau – Inercijos užtikrinimo paslauga) tikslas yra užtikrinti, kad Lietuvos EES arba Baltijos elektros energetikos sistemoms, veikiant izoliuotai arba neplanuotai atsijungus nuo sinchroninės zonos ir įvykus didžiausiam vienetiniam trikdžiui, dažnio kitimo greitis neviršytų 1 Hz/s.

70. Operatorius, vadovaudamasis 69 punkto nuostatomis, nustato minimalias Sistemos inercijos užtikrinimo apimtis.

71. Operatorius sistemos inerciją užtikrina integruotais elektros tinklo komponentais (sinchroniniais kompensatoriais).

72. Tais atvejais, kai integruotų elektros tinklo komponentų įjungimas neužtikrina nustatytos minimalios sistemos inercijos, Operatorius Inercijos užtikrinimo paslaugą perka iš tinklų naudotojų, kurie atitinka šiuos techninius reikalavimus:

72.1. disponuoja prie perdavimo tinklo prijungtais sinchroniniais generatoriais arba sinchroniniais kompensatoriais;

72.2. sinchroninių generatorių arba sinchroninių kompensatorių paleidimas laikas iš šaltos būklės iki sinchronizavimo su tinklu ne ilgesnis nei 8 val.;

72.3. užtikrintas aktyviosios ir reaktyviosios galios realaus laiko matavimų perdavimas į Operatoriaus valdymo sistemą (ne didesniu nei 2 s intervalu).

73. Operatorius kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. pasirašo standartines sutartis dėl Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimo su visais tinklų naudotojais, kurie iki gruodžio 1 d. pateikia prašymą tiekti Inercijos užtikrinimo paslaugą ir atitinka 72 punkto reikalavimus bei ne vėliau kaip penkerių metų laikotarpyje yra sėkmingai atlikę įrenginių atitikties bandymus Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimui arba pasirašo papildomus susitarimus prie Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos standartinių sutarčių dėl Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimo.

74. Įrenginių atitikties bandymo atlikimo tvarka, dėl Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimo skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

75. Inercijos užtikrinimo paslaugos standartinė sutartis skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

76. Operatorius už Inercijos užtikrinimo paslaugą apmoka pagal faktinį Inercijos užtikrinimo paslaugos aktyvavimą remiantis Inercijos užtikrinimo paslaugos arba Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos sutartyse nustatytomis Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimo sąlygomis.

77. Operatorius diena prieš operatyvinę dieną, remiantis diena prieš prekybos rezultatais, iki 16 val. nustato Inercijos užtikrinimo paslaugos poreikį ir vadovaujantis Inercijos užtikrinimo paslaugos arba Įrenginių prieinamumo paslaugos arba Įtampos valdymo paslaugos sutartyse nustatytomis Inercijos užtikrinimo paslaugos tiekimo sąlygomis papildomai iš šaltos būklės aktyvuoja sinchroninius generatorius arba operatyvinę valandą aktyvuoja sinchroninius kompensatorius.

78. Inercijos užtikrinimo paslaugos teikėjų įrenginiai bus aktyvuojami vadovaujantis mažiausių sąnaudų principu, įvertinus šiuos kriterijus:

78.1. paslaugos kainą, kai paslauga teikiama sinchroniniais kompensatoriais;

78.2. aktyvavimo laikotarpį (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės)

78.3. minimalią aktyviąją galią (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);

78.4. paleidimo iš šaltos būklės sąnaudas (tais atvejais, kai reikalingas įrenginių paleidimas iš šaltos būklės);

78.5. balansavimo elektros energijos kainą (tais atvejais, kai reikalinga elektros energijos gamyba).

VI SKYRIUS.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

79. Operatorius yra atsakingas už Aprašo projekto parengimą ir pateikimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl viešos konsultacijos paskelbimo.

80. Operatorius įvertina viešos konsultacijos metu gautas pastabas ir pateikia atnaujintą Aprašą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai tvirtinimui.

81. Aprašas įsigalioja patvirtinus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

82. Operatorius parengia lentelėje Nr. 1 pateiktus priedus ir atnaujintą Aprašą teikia tvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

Lentelė Nr. 1

Priedo Nr.

Priedo pavadinimas

1

Įrenginių atitikties bandymų atlikimo tvarka

2

Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimčių nustatymo metodika

3

Įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono reglamentas

4

Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukciono reglamentas