Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAŽIAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS LENGVATOS KARO PABĖGĖLIAMS IŠ UKRAINOS

 

2022 m.                     d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi, siekdama suteikti pagalbą  asmenims, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų ir gyvenantiems Šiaulių mieste (toliau – karo pabėgėliai), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Nustatyti, kad:

1.  Karo pabėgėliams taikoma važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais 100 proc. lengvata (toliau – lengvata), įsigijus kartinį elektroninį terminuotą vieno kalendorinio mėnesio bilietą (toliau – kartinis elektroninis bilietas).

2Kartinis elektroninis bilietas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos ir galioja 3 mėnesius. Šio sprendimo 1 punktu nustatyta lengvata taikoma visą kartinio elektroninio bilieto galiojimo laikotarpį (3 mėnesius).

3Kartiniai elektroniniai bilietai išduodami vežėjo e. bilieto pardavimo vietose (Tilžės g. 109 (autobusų stotis) ir Šarūno g. 2, Šiauliuose). Kartiniai elektroniniai bilietai įkeliami į elektroninio bilieto korteles, kurios nėra personalizuotos ir  išduodamos nemokamai.

4 Karo pabėgėliai, pirmą kartą įsigydami kartinį elektroninį bilietą su 100 proc. nuolaida, turi:

4.1. pateikti asmens dokumentą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir registracijos Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) kortelę, arba leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, arba nacionalinę vizą;

4.2. rašytinai įsipareigoti pažymėti kartinį elektroninį bilietą kiekvieno važiavimo metu, nes, nepažymėjus kartinio elektroninio bilieto, fiksuojama, kad asmuo važiuoja be bilieto, ir už tai gali būti taikoma administracinė atsakomybė.

5. Kartinis elektroninis bilietas galioja tik tuomet, jei karo pabėgėliai turi registracijos Migracijos departamente kortelę arba leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, arba nacionalinę vizą, todėl bent vienas iš šių dokumentų turi būti pateiktas kontrolieriams keleivių kontrolės metu.

6. Vežėjo išlaidos (negautos pajamos) dėl karo pabėgėliams taikomų važiavimo lengvatų pagal šio sprendimo 1 punktą kompensuojamos (atlyginamos) iš Šiaulių miesto savivaldybės  biudžeto lėšų pagal 2019 m. birželio 6 d. Vežėjo išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, vežant keleivius Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimo sutartį (toliau – sutartis).

7. Vežėjui išlaidos kompensuojamos pagal faktinį karo pabėgėlių kelionių skaičių, bet suma negali viršyti daugiau nei 47 važiavimų per mėnesį miesto autobusais kainos, apytiksliai atitinkančios vieno kalendorinio mėnesio terminuoto kartinio elektroninio bilieto kainą. Už vieną keleivio (karo pabėgėlio) važiavimą vežėjui mokama 0,60 Eur, t. y. vieno vienkartinio bilieto, įsigyjamo Šiaulių miesto prekybos vietose, kaina.

8. Vežėjas Šiaulių miesto savivaldybės administracijai pagal sutartyje nustatytą kompensavimo tvarką, kas mėnesį teikdamas PVM sąskaitą faktūrą ir ataskaitą dėl vežėjo išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimo, įtraukia lengvatas, nurodytas šio sprendimo 1 punkte.

9. Vežėjas kartu su šio sprendimo 8 punkte nurodytais dokumentais pateikia:

9.1. informaciją apie išduotų su šio sprendimo 1 punkte nustatyta nuolaida kartinių elektroninių bilietų skaičių ir kompensacijos sumą atskirai keleivių (karo pabėgėlių) kategorijai;

9.2. ataskaitas (pirminius apskaitos dokumentus) iš elektroninio bilieto sistemos apie faktinį karo pabėgėlių skaičių, jų važiavimo kartus, kelionių skaičių ir kompensacijos sumą.

10. Vežėjas atsako už Šiaulių miesto savivaldybės administracijai pateiktų šio sprendimo 8 ir 9 punktuose nurodytų dokumentų teisingumą.

11. Šio sprendimo 1 punktu nustatytos lengvatos netaikomos asmenims, atvykusiems iš Ukrainos, kurie dirbo ir apsigyveno Šiaulių mieste iki Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje pradžios (2022 m. vasario 24 d.).

 

 

Savivaldybės meras