Vilniaus rajono savivaldybės Taryba

SPRENDIMAS

 

DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO UGDYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, KOMPENSACIJOS DYDŽIO NUSTATYMO IR KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2024 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 30 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsniu, 7 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Nustatyti mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymą ir priežiūrą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programą, kompensacijos dydį –  25 Eur.

2.    Patvirtinti Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymą ir priežiūrą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programą, kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

3.    Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T3-229 „Dėl Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.    Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2024 m. kovo 1 d.

5.    Paskelbti sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Robert Duchnevič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės

Giedrė Vaičiūnienė

Alicija Balcevič