Projektas

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2022 m. kovo       d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22, 38 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 2 punktu, 7 straipsniu, įgyvendindama 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginį plėtros planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Miesto ekonominės plėtros programos (Nr. 05) 01 tikslą „Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo komisijos siūlymą (2022 m. sausio 17 d. protokolas Nr. VT-6), Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatus, patvirtintus  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras