Projektas Nr. TSP-250

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS
DĖL V
IDUTINĖS KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-120 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 57 punktu ir atsižvelgdama į apvaliosios medienos asortimentų mažmenines prekybos kainas, patvirtintas valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio vadovo 2021 m. birželio 9 d. potvarkiu Nr. RP-21-66-80, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                             n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti vidutinę kietojo kuro (malkų) kainą, taikomą būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti – 28,44 euro su PVM už kubinį metrą.                

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte patvirtinta vidutinė kietojo kuro (malkų) kaina taikoma nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2022  m. balandžio 1 d. apskaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                             

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vedėja

Laima Bartulienė