Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2009 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR.
 O3-75 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2019 m.           d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 73 straipsnio
4 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m.         d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ pakeitimo“ Taryba n u t a r i a:

1.  Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimą Nr. O3-75 „Dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ (toliau – Nutarimas) ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 73 straipsnio 4 dalimi, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

Patvirtinti elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus (pridedama).“

2.    Pakeisti nurodytu Nutarimu patvirtintus Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus:

2.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Elektros energetikos įmonių persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės vertinimą atlieka Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).“

2.2.    Pakeisti 6.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.1.1. gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, audros, ižo ir pan.) ir gaisro atvejus;“

2.3.    Papildyti nauju 6.1.11. papunkčiu:

6.1.11. Gamtos reiškinys priskiriamas Force Majeure (nenugalima jėga) priežastims, jeigu atitinka šiuos kriterijus:

1.  įvyko dieną, kurioje neplaninių nutraukimų, įvykusių dėl gamtos reiškinių, buvo virš 8 medianų;

2.  atitinka pavojingų meteorologinių reiškinių rodiklių, patvirtintų Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-28, reikšmes ir Operatorius, vadovaudamasis Reikalavimų 11 punktu, turi tai patvirtinančias pažymas iš kompetentingų institucijų.“

2.4. Pakeisti 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

12. Minimalūs persiuntimo patikimumo lygiai kiekvienam Operatoriui nustatomi konkrečiam reguliavimo periodui iki to periodo pirmų kalendorinių metų balandžio 15 d. atsižvelgiant į praėjusio reguliavimo periodo faktinių persiuntimo patikimumo rodiklių vidurkį. Įstatymuose pakeitus reguliavimo periodo laikotarpį, pirmą kartą nustatant persiuntimo patikimumo rodiklius naujam reguliavimo periodo laikotarpiui, taikomas paskutinio reguliavimo periodo, faktinių persiuntimo patikimumo rodiklių vidurkis. Faktinių persiuntimo patikimumo rodiklių vidurkis, vėlesniais reguliavimo periodais negali būti blogesnis už praėjusiam kainų reguliavimo periodui Tarybos patvirtintus minimalius patikimumo lygius:“

2.5.    Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Kiekvieno persiuntimo patikimumo rodiklio (išskyrus nutraukimus dėl Force majeure (nenugalima jėga) ir išorinio poveikio priežasčių) esamo reguliavimo periodo vidurkio lygio pokytis, lyginant su Tarybos nustatytu minimaliu patikimumo lygiu, pasibaigus reguliavimo periodui įvertinamas, nustatant elektros energijos kainų viršutines ribas, vadovaujantis Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

2.6.    Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Minimalūs kokybės lygiai kiekvienam Operatoriui nustatomi konkrečiam reguliavimo periodui iki to periodo pirmų kalendorinių metų balandžio 15 d. atsižvelgiant į praėjusio reguliavimo periodo faktinių persiuntimo kokybės rodiklių vidurkį. Įstatymuose pakeitus reguliavimo periodo laikotarpį, pirmą kartą nustatant persiuntimo kokybės rodiklius naujam reguliavimo periodo laikotarpiui, taikomas paskutinio reguliavimo periodo, faktinių persiuntimo kokybės rodiklių vidurkis. Faktinių persiuntimo kokybės rodiklių vidurkis, vėlesniais reguliavimo periodais negali būti blogesnis už praėjusiam kainų reguliavimo periodui Tarybos patvirtintus minimalius kokybės lygius.“

2.7. Pakeisti 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

19. Operatoriai per 30 kalendorinių dienų ketvirčiui pasibaigus Tarybai pateikia:“

2.8. Pakeisti 20 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

20. Ataskaitiniams metams pasibaigus per 60 kalendorinių dienų Operatorius Tarybai pateikia:“

2.9. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21.  Tarybai pareikalavus, Operatorius privalo pateikti nutraukimų registravimo įrašus pagal 7 punkte nurodytus duomenis. Įrašai pateikiami elektronine forma.

2.10.  Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Pagal Operatorių pateiktas metines persiuntimo patikimumo bei Kokybės rodiklių ataskaitas Taryba kasmet įvertina Operatorių esamo persiuntimo patikimumo lygį bei paslaugų kokybę, atlikdama Operatorių nustatytų minimalių persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygių analizę. Vertinimo išvadas Taryba skelbia metinėje veiklos ataskaitoje, Europos Komisijai teikiamoje ataskaitoje, Tarybos interneto svetainėje. Vertinimo išvadose konstatuojama, ar Operatorių esamas persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygis tenkina Operatoriams nustatytus minimalius persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygius, nurodomos priežastys bei pateikiami paaiškinimai, jeigu šis lygis buvo blogesnis už patvirtintus minimalius lygius.“

2.11.  Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Tarybos veikimas ar neveikimas gali būti skundžiami teisės aktuose numatyta tvarka.“

 

 

 

Tarybos pirmininkas