Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 PAPILDYMO 521 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2022 -     -       Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 521 straipsniu

Papildyti Įstatymo X skyrių 521 straipsniu:

521 straipsnis. Valstybės tarnybos departamentas 

1. Valstybės tarnybos departamentas yra Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką valstybės tarnybos srityje ir ją įgyvendinanti.

2. Valstybės tarnybos departamentas:

1) prižiūri, kaip įgyvendinami šis įstatymas ir su juo susiję teisės aktai, teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka atlieka patikrinimus įstaigose, taip pat tiria asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl šio įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo, teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja šio įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo klausimais;

2) dalyvauja rengiant su valstybės tarnyba ir žmogiškųjų išteklių valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektus, juos nagrinėja, derina, tikslina, atlieka ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei;

3) analizuoja patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais, dalyvauja kuriant žmogiškųjų išteklių valdymo standartus valstybės tarnyboje, teikia pasiūlymus įstaigoms žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo klausimais;

4) šio įstatymo nustatytais atvejais organizuoja ir vykdo konkursus į įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintus ir viešai paskelbtus vertinimo metodus ir kriterijus;

5) pagal strateginio veiklos plano programoje patvirtintus asignavimus organizuoja įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų kompetencijų ugdymą;

6) vykdo pokyčių valstybės tarnyboje stebėseną ir jos rezultatus skelbia Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje;

7) koordinuoja valstybės tarnautojų kompetencijų ugdymą pagal valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir vykdo kompetencijų ugdymo stebėseną;

8) atlieka kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

3. Valstybės tarnybos departamento teisės:

1) nemokamai gauti iš įstaigų, valstybės ir savivaldybių įmonių, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės pinigų fondų lėšų finansuojamų valstybės ir savivaldybių įstaigų bei viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės tarnautojų, taip pat iš valstybės ar žinybinių registrų informaciją, reikalingą Valstybės tarnybos departamento funkcijoms atlikti;

2) nurodyti įstaigai pašalinti teisės aktų pažeidimus, nustatyti terminą sprendimams vykdyti, įpareigoti pateikti informaciją apie nurodymų vykdymą; jeigu šios įstaigos pažeidimų nepašalina, turi teisę pranešti apie tai aukštesnės pagal pavaldumą įstaigos vadovui, o savivaldybių institucijų ir įstaigų atveju – ir Vyriausybės atstovui;

3) rengti ir įstaigoms teikti rekomendacijas, kuriose pateikiama Valstybės tarnybos departamento nuomonė dėl šio įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo arba apibendrinama valstybės tarnybos valdymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje geroji praktika;

4) naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gruodžio 31 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia: Seimo nariai