Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl atsinaujinančių išteklių ENERGijos BENDRIJos STATUSO SUTEIKIMO ir panaikinimo Tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2024 m.                   d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 1 ir 9 dalimis ir atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Leidimų skyriaus 2024 m.         pažymą Nr. O5E-    „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).   

 

 

Tarybos pirmininkas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2024 m.      d. nutarimu Nr.

 

atsinaujinančių išteklių ENERGijos BENDRIJos STATUSO SUTEIKIMO ir panaikinimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso (toliau – AIEB statusas) suteikimo ir panaikinimo tvarką, kai Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka, leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas.

2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) AIEB statusą suteikia vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, bei šio Aprašo reikalavimais.

3. Pareiškėjas – pelno nesiekiantis juridinis asmuo, siekiantis gauti AIEB statusą.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektros energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

atsinaujinančių išteklių ENERGijos BENDRIJŲ STATUSO SUTEIKIMO vertinimas

 

5. Taryba organizuoja AIEB statuso suteikimo, panaikinimo veiklą Taryboje.

6. Pareiškėjas, norėdamas įgyti AIEB statusą, Tarybai pateikia Aprašo 1 priede nustatytos formos deklaraciją, veiklos dokumentų ir steigimo sutarties ir (ar) pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą reglamentuojančio teisės akto, parengtų pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytą tvarką, kopiją (-as).

7. Pareiškėjas Tarybai pateikia tinklų operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo prie elektros tinklų sąlygų kopiją arba rangovo deklaracijos kopiją, kuri patvirtintų elektrinės įrengimo faktą.

8. AIEB statusas suteikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamų dokumentų pateikimo Taryboje dienos.

9. Taryba, įvertinusi Pareiškėjo pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad prašyme pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys ir (arba) pateikti ne visi arba pateikti netinkami dokumentai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo registravimo Taryboje dienos, apie tai informuoja Pareiškėją ir suteikia 10 darbo dienų terminą patikslinti dokumentus.

10. Pareiškėjui per numatytą terminą nepateikus ar pateikus ne visus reikiamus dokumentus arba nustačius, kad prašyme ir (ar) dokumentuose pateikti žinomai melagingi duomenys ir (arba) nustačius, kad Pareiškėjas neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalių  reikalavimų Taryba nutarimu priima sprendimą nesuteikti Pareiškėjui AIEB statuso.

11. Taryba sprendimą dėl AIEB statuso suteikimo arba panaikinimo priima Tarybos nutarimu.

12. Taryba, nustačiusi, kad Pareiškėjas pažeidė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalių reikalavimus, priima nutarimą, kuriame konstatuoja nustatytą pažeidimą ir informuoja Pareiškėją apie nustatytą pažeidimą.

13. Pareiškėjas, gavęs Tarybos nutarimą, kuriame konstatuotas nustatytas pažeidimas, privalo per 3 mėnesius pašalinti pažeidimą ir apie tai informuoti Tarybą.

14. Taryba sprendžia dėl Pareiškėjui suteikto AIEB statuso panaikinimo, kai Pareiškėjas per 3 mėnesius nuo informacijos gavimo dienos apie padarytą pažeidimą neištaiso padaryto pažeidimo ar per 12 mėnesių nuo informacijos gavimo dienos, kai Pareiškėjas buvo informuotas apie nustatytą pažeidimą, pakartotinai pažeidžia Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalių  reikalavimus.

 

III skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

16. Pareiškėjas turi teisę Tarybos priimtą sprendimą dėl AIEB statuso panaikinimo ar nesuteikimo per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Šiame apraše nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Apraše nurodytų asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

ATITIKTIES lIETUVOS rESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 202 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

DEKLARACIJA

 

__________________ Nr. _________________

(data)

 

1. Deklaracija:

□ Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso įgijimas (nurodyti)

 

2. Informacija apie pelno nesiekiantį juridinį asmenį (toliau – juridinis asmuo):

2.1. Juridinio asmens pavadinimas:

_______________________________________________________________________________

2.2. Juridinio asmens kodas:

_______________________________________________________________________________

2.3. Buveinės adresas:

_______________________________________________________________________________

2.4. Telefono numeris:

_______________________________________________________________________________

2.5. Elektroninio pašto adresas:

_______________________________________________________________________________

2.6. Interneto svetainės adresas

_______________________________________________________________________________

2.7. Korespondencijos adresas:

_______________________________________________________________________________

 

3. Informacija apie juridinio asmens atstovą:

3.1. Įgalioto atstovo pavadinimas ar vardas ir pavardė

_______________________________________________________________________________

3.2. Pareigos

_______________________________________________________________________________

3.3. Telefono numeris

_______________________________________________________________________________

3.4. Elektroninio pašto adresas

_______________________________________________________________________________

3.5. Atstovavimo teisinis pagrindas

_______________________________________________________________________________

 

4. Siekis įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Informacija apie tai, kas yra juridinio asmens, siekiančio įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, dalyviai (nurodyti):

 

□ fiziniai asmenys

vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (pabraukti tinkamą variantą)

□ savivaldybė

□ savivaldybės įstaigos

□ kitas pelno nesiekiantis juridinis asmuo (parašyti dalyvius):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Informaciją dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso įgijimo teikti šiais būdais:

 

□ elektroniniu paštu (nurodyti)

□ paštu (nurodyti)

□ atvykus į leidimus išduodančią instituciją

 

Juridinis asmuo arba juridinio asmens atstovas, pasirašydamas šią deklaraciją, patvirtina, kad asmeniui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka ir nėra pradėta reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra bei pateikta informacija yra teisinga. Taip pat asmuo įsipareigoja vykdant veiklą elektros energetikos sektoriuje įgijus atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą laikytis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo bei kitų elektros energetikos sektorių reglamentuojančių teisės aktų ir juose įtvirtintų reikalavimų.

 

 

PRIDEDAMA:

□ dokumentas, patvirtinantis, kad asmeniui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka (privaloma);

□ dokumentas, patvirtinantis, kad asmeniui nėra pradėta reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;

□ steigimo sutarties ir (arba) pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą reglamentuojančio teisės akto, parengtų pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, kopija (-os) (privaloma);

informacija arba dokumentai, patvirtinantys Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punkte nustatytus reikalavimus;

□ veiklos dokumentų, parengtų pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus, kopija (-os) (privaloma);

□ kiti pridedami dokumentai.

 

 

_________                                                                     ___________________________

(parašas)                                                                         (pareiškėjas arba įgaliotas asmuo)

_______________