Projektas Nr. TSP-296

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-189  „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui“ ĮGYVENDINIMUI“

pripažinimo netekusiu galios

 

2020 m. gruodžio    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi  ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės 2019 m. gruodžio 13 d. raštą Nr. S1-2649 „Dėl paraiškos“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio      22 d. sprendimą Nr. TS-189 „Dėl pritarimo projekto „Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui“ įgyvendinimui“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės  meras

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas

 

Arūnas Valintėlis