Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn

ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai ir Prienų „Revuonos“ pagrinDinei mokyklai

 

2021 m. birželio         d. Nr.  

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio                       5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021-06-16 raštą Nr. SD-2011(1.6E), Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Sutikti perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms (savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą:

 

1.1. elektroninio žodyno kopijas, įrašytas į USB atmintukus (21 vnt., vieneto kaina – 4,23 Eur; iš viso – 88,83 Eur);

 

1.2. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 8-osios elektroninės versijos kompiuterių programos licencijas (74 vnt., vieneto kaina – 4,04 Eur, iš viso – 298,96 Eur, inventoriniai numeriai nuo IT-018326/1 iki IT-018326/74).

 

2. Perimtą turtą (nurodytą sprendimo 1 punkte) perduoti šioms mokykloms brandos egzaminams vykdyti:

2.1. Prienų „Žiburio“ gimnazijai:

 

2.1.1.   elektroninio žodyno kopijas, įrašytas į USB atmintukus (14 vnt., vieneto kaina – 4,23 Eur; iš viso – 59,22 Eur);

 

2.1.2.   „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 8-osios elektroninės versijos kompiuterių programos licencijas (46 vnt., vieneto kaina – 4,04 Eur, iš viso – 185,84 Eur);

 

2.2. Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai:

2.2.1. elektroninio žodyno kopijas, įrašytas į USB atmintukus (7 vnt., vieneto kaina – 4,23 Eur; iš viso – 29,61 Eur);

2.2.2.   „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 8-osios elektroninės versijos kompiuterių programos licencijas (28 vnt., vieneto kaina – 4,04 Eur, iš viso –  113,12 Eur).

 

 

3. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sprendimo               1 punkte nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras