Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUGALŲ NACIONALINIŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ ĮSTATYMO NR. IX-533 2, 8 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 3 dalį.

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 14 dalį.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams saugoti in situ steigiami genetiniai draustiniai ir genetiniai sklypai, išskiriami genetiniai medynai, atrenkamos populiacijos, pavieniai medžiai ar jų grupės, sėkliniai medynai, rinktiniai ir elitiniai medžiai, medžių grupės. Augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas in situ neatsiejamas nuo jų natūralių buveinių saugojimo, gyvybingų populiacijų palaikymo bei atkūrimo sudarant palankias jų vystymosi sąlygas.“

 

3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Augalų genetinių išteklių saugojimas saugomose teritorijose

1. Genetinę vertę turinčioms augalų populiacijoms išsaugoti vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu steigiami augalų genetiniai draustiniai ir genetiniai sklypai.

2. Augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimą valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose, valstybiniuose draustiniuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose bei kitose saugomose teritorijose reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas, Miškų įstatymas.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas