Projektas Nr. XIVP-1831(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS REZERVO ĮSTATYMO NR. VIII-1908 2, 3, 4 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

1Valstybės rezervas – mobilizaciniams, ūkio, sveikatos, krizės valdymo, susisiekimo ir krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos funkcionavimo ir nukentėjusių gyventojų poreikiams tenkinti ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu ir jų padariniams likviduoti, paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį ar kitais šio įstatymo nustatytais atvejais, skirtos:“.

2. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Valstybės rezervo koordinatoriusNacionalinis krizių valdymo centras, koordinuojantis valstybės rezervo tvarkytojų veiklą.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Valstybės rezervo tvarkytojas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota valstybės institucija, organizuojanti valstybės rezervo atitinkamos rūšies materialinių išteklių atsargų sudarymą, kaupimą ir tvarkymą.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Valstybės rezervo sudarymo, kaupimo ir tvarkymo teisiniai pagrindai

Sudarydamos, kaupdamos ir tvarkydamos valstybės rezervą, valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės privalo vadovautis šiuo įstatymu, Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymu ir Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymu.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Civilinės saugos priemonių atsargos – valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų dalis, skiriama krizės valdymui užtikrinti krizės metu, krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos funkcionavimui užtikrinti ekstremaliųjų situacijų metu bei krizių valdymo ir civilinės saugos pratyboms, teikiant priimančiosios šalies paramą, mobilizacinio ir priimančiosios šalies paramos mokymo pratyboms, paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį ir kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Medicinos atsargos – valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų dalis, skiriama sveikatos priežiūrai užtikrinti ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu, krizių valdymo ir civilinės saugos pratyboms, teikiant priimančiosios šalies paramą, mobilizacinio ir priimančiosios šalies paramos mokymo pratyboms, paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį ir kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

3. Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Susisiekimo atsargos – valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų dalis, skiriama ryšių ir infrastruktūros priežiūrai užtikrinti ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu, krizių valdymo ir civilinės saugos pratyboms, teikiant priimančiosios šalies paramą, mobilizacinio ir priimančiosios šalies paramos mokymo pratyboms, paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį ir kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Valstybės rezervo, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų naudojimas

1. Valstybės rezervas, naftos produktų ir naftos valstybės atsargos gali būti naudojami:

1) šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje išvardytiems poreikiams tenkinti;

2) teikiant priimančiosios šalies paramą;

3) pagalbai kitoms valstybėms suteikti pagal galiojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba kai kitos valstybės ar tarptautinės organizacijos pateikia prašymą suteikti pagalbą materialiniais ištekliais arba pagalbai Lietuvos Respublikos piliečiams užsienyje krizės ar ekstremaliosios situacijos atvejais.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais Vyriausybė priima sprendimą panaudoti valstybės rezervo lėšas, materialinių išteklių atsargas, naftos produktų ir naftos valstybės atsargas, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą išimtį. Valstybės rezervo lėšos skiriamos ir naudojamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

3. Vyriausybė ar jos pavedimu valstybės rezervo tvarkytojas nustato valstybės, savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, gyventojus, Lietuvos Respublikos piliečius užsienyje, kuriems paskirstomos valstybės rezervo lėšos ir materialinių išteklių atsargos, naftos produktų ir naftos valstybės atsargos.

4. Susidarius ekstremaliajai situacijai, krizės atveju, paskelbus mobilizaciją ir (arba) įvedus nepaprastąją ar karo padėtį, valstybės rezervo tvarkytojas už šių situacijų valdymą ar administravimą atsakingų institucijų prašymu turi teisę pats priimti sprendimą panaudoti jo tvarkomas arba pagal jo sudarytas preliminariąsias ir (arba) rezervavimo sutartis užtikrinamas valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas. Šis sprendimas priimamas ne vėliau kaip kitą dieną po šioje dalyje nurodyto prašymo gavimo dienos. Valstybės rezervo tvarkytojo sprendimas panaudoti valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas turi būti nedelsiant pateiktas Vyriausybei. Jeigu Vyriausybė šiam sprendimui nepritaria, žalą, atsiradusią dėl nepagrįsto valstybės rezervo panaudojimo, valstybės rezervo tvarkytojas atlygina įstatymų nustatyta tvarka. Valstybės rezervo tvarkytojas, priėmęs sprendimą panaudoti valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas, turi iš karto po sprendimo priėmimo, vadovaudamasis preliminariąja sutartimi, su atitinkamu tiekėju sudaryti valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų pirkimo sutartį ir (arba) imtis veiksmų, kad, vadovaujantis rezervavimo sutartimi, materialinių išteklių atsargos jam būtų perduotos nuosavybės teise.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais naudojamų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų gabenimą į panaudojimo vietą organizuoja ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai arba už krizės valdymą atsakinga institucija, paskirta Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, o į panaudojimo vietą gabena valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ar kiti subjektai, dalyvaujantys likviduojant ekstremaliąją situaciją ar krizę, arba valstybės ir savivaldybių institucijos, prašančios suteikti pagalbą, arba preliminariosiose ir (arba) rezervavimo sutartyse nurodyti subjektai.

6. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų perdavimo, priėmimo ir gabenimo į panaudojimo vietą tvarką nustato valstybės rezervo tvarkytojai, o naftos produktų ir naftos valstybės atsargų panaudojimo tvarka nustatoma naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo plane.

7. Valstybės rezervo materialinių išteklių atsargos gali būti naudojamos krizių valdymo ir civilinės saugos pratybų, tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybų ir mobilizacinio ar priimančiosios šalies paramos mokymo pratybų metu Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                                              L. Kasčiūnas