Projektas Nr. XIVP-3326(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO NR. XII-1215 10, 17, 18 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams asmenims (išskyrus asmens ar šeimos narių artimuosius giminaičius) ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes, švietimo įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, nuomojant nuosavybės, patikėjimo ir (ar) panaudos  teise  valdomus bendrabučius) priklausantį būstą, jeigu apskaičiuotas metinis nuomojamo būsto nuomos sutartyje nurodytas būsto nuomos mokesčio dydis neviršija 60 procentų faktinių šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka deklaruotų asmens ar šeimos pajamų.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmenys ir šeimos, turintys teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ir (ar) į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, pateikdami pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams asmenims (išskyrus asmens ar šeimos narių artimuosius giminaičius) ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes, švietimo įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, nuomojant nuosavybės, patikėjimo ir (ar) panaudos  teise valdomus bendrabučius) priklausantį būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, teritorijoje. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.“

 

3 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis

1. Asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pagal šio įstatymo 10 straipsnį ar į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pagal šio įstatymo 8 straipsnį, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydį ir vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančias pajamas pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruotas asmens ar šeimos pajamas, atskaičius šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodytus atskaitymus.

2. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis  apskaičiuojamas, iš būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 procentų asmens ar šeimos pajamų, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, ir negali būti didesnis kaip 1 VRP dydžio. Jeigu šioje dalyje nurodyta asmens ar šeimos pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija nemokama.

 

4 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Papildyti 19 straipsnio 1 dalį 7 punktu:

7) paaiškėja, kad būstas nuomojamas iš asmens ar šeimos narių artimųjų giminaičių, ar paaiškėja, kad gyvenamosios patalpos nuomojamos nuosavybės, patikėjimo ir (ar) panaudos teise valdomame bendrabutyje iš švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 2 d.

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos asmenų ir šeimų pateikti prašymai suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, įskaitant atvejus, kai kreiptasi dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo pratęsimo, nuomojant tą patį būstą, baigiami nagrinėti, vadovaujantis sprendimo dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo priėmimo metu galiojančiomis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatomis.

4. Asmenims ir šeimoms, dėl kurių savivaldybės administracija iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priėmė sprendimą dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis per 3 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos perskaičiuojamas šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytame Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas