Projektas Nr. XIVP-3175(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 15, 18, 28 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 291 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Valstybinė ar savivaldybės profesinio mokymo įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga (išskyrus bausmių vykdymo sistemos, muitinės pareigūnų ir vidaus reikalų profesinio mokymo teikėjus), kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkamai Vyriausybė ar jos įgaliota institucija arba įstaiga, ar savivaldybė. Valstybinės ar savivaldybės profesinio mokymo įstaigos dalininkais gali būti fiziniai asmenys ir kiti negu Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybė juridiniai asmenys.“

2. Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Profesinio mokymo įstaigos reorganizuojamos, likviduojamos ir pertvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, išskyrus bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo, muitinės pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas, kurios reorganizuojamos, likviduojamos ir pertvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

 

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Priėmimo į bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas planą tvirtina teisingumo ministras, priėmimo į muitinės pareigūnų profesinio mokymo įstaigos vykdomas programas planą – finansų ministras, o priėmimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas planą – vidaus reikalų ministras.“

2. Pakeisti 18 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Asmenų priėmimą į bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo įstaigas, muitinės pareigūnų profesinio mokymo įstaigą ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas.

3. Pakeisti 18 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Asmens priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programą įforminamas profesinio mokymo sutartimi. Bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo įstaigose, muitinės pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų profesinio mokymo sutartims taikomus reikalavimus ir šių sutarčių registravimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras, suderinęs su teisingumo ir finansų ministrais, kitoms profesinio mokymo sutartims taikomus reikalavimus ir šių sutarčių registravimo tvarką – švietimo, mokslo ir sporto ministras kartu su ekonomikos ir inovacijų ministru.

 

3 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Vidaus reikalų ministro įgaliojimai

Vidaus reikalų ministras:

1) tvirtina asmenų, kuriems taikomas Vidaus tarnybos statutas ir kurie pageidauja įgyti kvalifikaciją, priėmimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas planą;

2) suderinęs su teisingumo ir finansų ministrais, nustato reikalavimus, taikomus bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo įstaigose, muitinės pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų, kuriems taikomas Vidaus tarnybos statutas, profesinio mokymo sutartims, ir šių sutarčių registravimo tvarką;

3) atlieka kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 291 straipsniu

Papildyti Įstatymą 291 straipsniu:

291 straipsnis. Finansų ministro įgaliojimai

Finansų ministras:

1) tvirtina asmenų, kuriems taikomas Vidaus tarnybos statutas ir kurie pageidauja įgyti kvalifikaciją, priėmimo į muitinės pareigūnų profesinio mokymo įstaigos vykdomas programas planą;

2) atlieka kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.“

 

5 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Šis straipsnis netaikomas asmenims, kurių profesinis mokymas vykdomas Užimtumo įstatymo ir Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, ir asmenims, kurių profesinį mokymą vykdo bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo, muitinės pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo teikėjai.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Vidaus reikalų ministras ir finansų ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas