ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO / NESUTIKIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2021 m.              d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 4 dalimi, atsižvelgdama į valstybės įmonės Turto banko 2021-08-09 raštą Nr. SK4-9598 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti / Nesutikti perduoti valstybės nuosavybėn Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 92/1034 dalis administracinio pastato (unikalus Nr. 2994-7012-9012) Tilžės g. 152, Šiauliuose (patalpų įsigijimo vertė – 3114,05 Eur, likutinė vertė 2021 m. spalio 31 d. – 911,92 Eur).

2. Sutikus perduoti šio sprendimo 1 punkte nurodyto pastato dalį, įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras