Projektas Nr. XIVP-2640(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

nedarbo socialinio draudimo ĮSTATYMo Nr. IX-1904

19 straipsnio pakeitimo

įstatymas

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nedarbo draudimo pajamas sudaro draudėjų mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos šiai draudimo rūšiai, delspinigiai, palūkanos ir baudos. Nedarbo draudimo pajamų dalį gali sudaryti valstybės biudžeto lėšos ir lėšos, skirtos iš Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamuose Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatuose nustatyta tvarka. Įmokų tarifas nedarbo draudimui kiekvienais metais tvirtinamas Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 2 d.

2. Šis įstatymas taikomas rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. 2023 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas nedarbo socialinio draudimo srityje vykdomas pagal Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                                               Justas Džiugelis