Projektas

 

 

HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                      d. Nr. D1-

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15.2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2.9. pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles varant, katilu ar grandine medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha). Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojamas AAD;

2. Pakeičiu 15.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2.12. didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;“.

3. Pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD Pranešimų priėmimo skyrių, kuris šią informaciją nedelsdamas perduoda AAD būdraujančiam pareigūnui. Gavęs ir įvertinęs šią informaciją, AAD būdraujantis pareigūnas ne vėliau kaip per 1 valandą, telefonu informuoja medžioklės plotų naudotojus dėl sumedžioto gyvūno dorojimo ar dorojimo atidėjimo ne ilgesniam kaip 12 valandų terminui. Gavę AAD būdraujančio pareigūno nurodymą, kad doroti sumedžiotą gyvūną leidžiama, medžioklės plotų naudotojai turi teisę pradėti doroti sumedžiotą gyvūną laikydamiesi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai). Gavę AAD būdraujančio pareigūno nurodymą, kad dorojimą turi atidėti, medžioklės plotų naudotojai sumedžiotą gyvūną nugabena į pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę ar apdorojimo patalpą, kur nepradedant dorojimo sumedžiotas gyvūnas laikomas kol AAD būdraujantis pareigūnas kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio atstovu apžiūri sumedžiotą gyvūną surašo aktą, nurodydami būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą.

Jokios sumedžioto sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam nenustatytas leistinas jo medžiojimo terminas, dalys negali būti naudojamos maistui, trofėjams ruošti ar kitoms reikmėms ir turi būti nustatyta tvarka utilizuojamos, išskyrus atvejus, kai jos perduodamos panaudoti moksliniams tyrimams mokslo ir mokymo institucijose ar zoologijos soduose esantiems laukiniams gyvūnams šerti. Perdavimo faktas įforminamas laisvos formos perdavimo-priėmimo aktu.“.

4. Pakeičiu 24.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.13. užtikrinti, kad būtų laikomasi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų;.

5. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Medžioklės plotų naudotojas Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų nustatyta tvarka privalo savo medžioklės plotuose įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę ar apdorojimo patalpą ir gyvūninių atliekų duobę. Medžioti leidžiama tik tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai turi nustatyta tvarka išduotą galiojančią pažymą dėl pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitikimo Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimams arba tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai yra sudarę sutartis dėl pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės naudojimo pagal Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimus.“.

 

 

 

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas

 

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Jolanta Urbelionytė

2019-03-12