LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-258 „DĖL NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2022  m.                     d. Nr. 3D-

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūrą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“, ir pripažįstu netekusiais galios 2 ir 3 punktus.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 3 d.

 

 

Žemės ūkio ministras