ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS TILŽĖS G. 61B-12, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRUI

 

2023 m.                  d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl  Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunktį ir atsižvelgdama į Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos 2023 m. rugpjūčio 7 d. posėdžio protokolą Nr. VAK-410, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis šios įstaigos įstatuose numatytai veiklai penkeriems metams Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią dviejų kambarių 53,71 kv. m bendrojo ploto gyvenamąją patalpą Tilžės g. 61B-12, Šiauliuose (unikalus Nr. 2999-7000-7012:0018).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų gyvenamųjų patalpų panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras